چرا با اینکه we وجود نداره در ترجمه ما اومده؟

سلام در جمله ای که دورش خط کشیدم ، طبق ترجمه میگه ما تنها افرادی بودیم که سقوط رو دیدیم ، اما در خود متن انگلیسی اثری از ضمیر we نیست ، این کمی عجیب نیست ؟


این تاپیک مربوط به فصل «حقایق و خاطرات » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «روح خلبان»

2 پسندیده

6 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: