تالار زبانشناس

اصطلاحات چطور به جعبه لایتنر اضافه شوند

افزودن چنین مواردی به لایتنر زبانشناس امکان پذیر نیست، مگر اینکه خودتون جعبه لایتنر دیگه ای نصب کنید

1 Likes