تالار زبانشناس

ترجمه درس «یک لطیفه نوشته شده توسط جک»

یک لطیفه نوشته شده توسط جک
تیم خیلی درسخوان است.
او دوست دارد که با خارجی ها صحبت کند.
یکروز، یک خارجی به مدرسه تیم آمد.
تیم فهمید که یک خارجی به مدرسه اش آمده.
او خوشحال است.
او دوید تا خارجی را ببیند
تیم پایش روی پای خارجی افتاد
تیم گفت من متاسفم
خارجی گفت من هم(توtoo ) متاسفم
تیم گفت من متاسفم سه (تری)
خارجی گفت: برای(فور) چه متاسفی؟
تیم گفت چهار(فور)؟ من متاسفم پنج
خارجی گفت: آیا تو مریضی(سیک)
تیم گفت: شش(سیکس). من متاسفم هفت(سون).
خارجی گفت: اوه.تو واقعا مریضی.

======================
این تاپیک مربوط به درس «A Joke By Jack» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۷»)

3 Likes