تالار زبانشناس

میشه معنی و ساختار had been و had رو توضیح بدین مثلا had been returnedو had returned

The mermaids were very happy to see that they had returned, though.

======================
این تاپیک مربوط به درس «خروس، اردک و پری دریایی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

2 Likes

گذشته ی کامل (ماضی بعید)

معلوم:
had + pp
مثال:
had returned
برگشته بودند

مجهول:
had + been + pp

مثال:
had been returned
بازگردانده شده بودند

7 Likes