تالار زبانشناس

یاداوری لغتها

ایا لغتهای زرد را بعدیاد گرفتن سفید کنم ومیدانم را انتخاب کنم
ویا باید زرد باشه که تومرور لغتها کمکم کنه ؟

2 Likes

نیازی نیست شما کاری کنید وقتی یادبگیرید خو لایتنر سفیدش میکنه

2 Likes