یک کلمه جا افتاده

خط اخر کلمه there جا افتاده


این تاپیک مربوط به «Page 66 - Exercise 5A» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Oxford Project»، «کتاب سوم»، بخش «درس پنجم - تجربه ها»

2 پسندیده

3 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: