درخواست پارتنر مکالمه

برای مکالمه سطح مبتدی درخواست همکاری با یه پارتنر خانم دارم