پارتنر مکالمه

ادامه دادن بحث از درخواست پارتنر مکالمه:

درخواست پارتنر مکالمه زبان در سطح مبتدی دارم

Hi dear
What’s your idea about learning english?

من هستم