تالار زبانشناس

لطفا کمک کنید.چگونگی تعیین سرعت سایه

دوره ی داستان واقعی با سرعت های متفاوت قابل شنیدن هست.

1 Likes