معنی excuse me چیست؟

Excuse me این دیگه آخرت ترجمه ست

معنی عذر میخوام رو نوشته ببخشید میتوانم وقتتان را بگیرم؟
Excuse me. Would you mind if I have your time?
ببخشید اشکالی نداره اگه وقتتون رو بگیرم؟

اینطوری قشنگ تر نیست؟


این تاپیک مربوط به درس «دو شخص مؤدب » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

4 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: