تالار زبانشناس

تفاوت nobody و no one

nobody و no one هم معنی هستند. ولی no one رسمی تر هست.

2 Likes