تالار زبانشناس

Up ایجا چه معنی میده

He is wondering what she is up to this weekend.

======================
این تاپیک مربوط به درس «Asking A Girl Out by Christina» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۷»)

2 Likes

to be up to something = to be doing something

3 Likes