ترجمه جمله «شغل پر افتخاری است» زیر جمله انگلیسی اش نیست


این تاپیک مربوط به «شغل» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تمرین مکالمات روزمره انگلیسی»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: