چرا از فعل گفتنsaid استفاده نکرده؟ اما تو معنیش اومده انها دروغ میگفتن؟؟ Macbeth believes the witches but they were lying

چرا از فعل گفتنsaid استفاده نکرده؟ اما تو معنیش اومده انها دروغ میگفتن؟؟ Macbeth believes the witches but they were lying
0

#1

Macbeth believes the witches but they were lying

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

lie یعنی دروغ گفتن، به said احتیاجی نیست.
lie اگر اسم باشه میشه دروغ
و اگر فعل میشه دروغ گفتن
و اینجا فعل هست


#3

tell a lie به معناي دروغ گفتنه. اما فعل lie رايج تره.