تالار زبانشناس

مشکل معنی در درس جورج

معنی scared چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

scared = ترسیده

1 Likes