ترجمه قسمتی از متن

سلام وقت بخیر در جمله زیر
It seems that, while I was sleeping, he decided - because all the labourers were seven-year ones-that the fairest thing was to give each labourer exactly the same amount of money.
به نظر میرسه sevenyear ones رو ترجمه نکرده؟


این تاپیک مربوط به فصل «سه نامه » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «طوفان»

2 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: