هایلایت اشتباهی

سلام
در جمله یکی مانده به آخر
Watermelon نباید جدا نوشته شود و باید با هم هایلایت بخورند
در ترجمه به جای هندوانه نوشته خربزه
چون فقط ملون رو ترجمه کرده


این تاپیک مربوط به «Page 5 - C» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Let’s Go»، «Let’s Go - 5»، «درس های صوتی»، «درس ۱ - چقدر غذا؟»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: