املا و هایلایت اشتباه

سلام
در جمله آخر blue berries باید با هم نوشته شوند و با هم هایلایت بخورند


این تاپیک مربوط به «Page 6 - B» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Let’s Go»، «Let’s Go - 5»، «درس های صوتی»، «درس ۱ - چقدر غذا؟»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: