اشتباه نوشتاری در متن

دقیقه ۱:۲۴: so caillou convinced Celementine to play and choose instead بعد از play انگار میگه‌‌‌ in the tubes instead


این تاپیک مربوط به «سرسره بزرگ کایو» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کایلو»، فیلم «قسمت اول»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: