تصحیح معنای کلمه‌ی had در درس

چرا در جمله: Her son had orange juice instead واژه had به‌معنای داشتن ترجمه‌ شده است؟
در حالی بسته به سیاق و بافت جمله‌ی مذکور، می‌توان had را به معنای خوردن یا نوشیدن نیز ترجمه‌ کرد که به‌نظرم ترجمه‌ی دقیق‌تری است.


این تاپیک مربوط به «سارا برای خانواده اش صبحانه درست می کند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: