تفاوت ویس و نوشتار

عرض ادب
She doesn’t love her
طبق ویس him صحیح است.


این تاپیک مربوط به «Unit 6 - Lesson 2» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «American English File»، «سطح ۱»، «کتاب دانش آموز»، «درس ۶»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: