معنی عبارت Hell, no

معنی عبارت Hell, no
0

#1

Hell, no, he didn’t want to be a good guitarist
معنی hell در اینجا چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تکرار»)


#2

Hell no فارسی میتونیم بگیم میشه “معلومه که نه”

hell no = no with strong feeling