معنی عبارت Hell, no

Hell, no, he didn’t want to be a good guitarist
معنی hell در اینجا چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تکرار»)

1 پسندیده

Hell no فارسی میتونیم بگیم میشه “معلومه که نه”

hell no = no with strong feeling

7 پسندیده