تالار زبانشناس

فرق بین awfulوterrible

تقریبا میشه گفت هیچ فرقی با هم ندارن.

2 Likes

salam.awful yani bad va nakhoshayand vali terrible yani vahshatnak

2 Likes

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B4-%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B2%DB%B4%DB%B5

هر دو کلمه معنای یکسان دارند.
در مورد awe در فارسی هم گاهی از چیزی تعجب کنیم میگیم آآ میشه این حالت را در نظر گرفت و برای موارد ترس، تعجب و انزجار بکار برد.

2 Likes