تالار زبانشناس

گذشته kneel

Suddenly, the emperor of Mount Penglai appeared out of the mist. Lan and Huli Jing knelt in front of him.

Instead, the emperor kneeled and motioned for Lan and Huli Jing to stand up

گذشته kneel می شود knelt که در بریتیش بیشتر کاربرد دارد تا شکل آمریکایی آن kneeled

======================
این تاپیک مربوط به درس «نامیدن لن کای» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بلند کودکانه»، فصل «نام گذاری لن کای»)

1 Likes

طبق مطالب گفته شده در این صفحه، هر دو مورد صحیح است.

2 Likes