تالار زبانشناس

چالش شدت سال 97 « مکالمه »

من سعی می کنم بعد از خوندن هر کتاب راجع بهش lets talk بدم که حدودا میشه ماهی دوتا.البته از ماه بعد
بعد
البته به شرطی که از طرف شما دوستان حمایت بشم و نظرتون رو درمورد ارائم بدونم.

4 Likes

کتاب ها را زبان اصلی می‌خونی یا ترجمه شده؟

1 Likes

سلام. زبان اصلی البته خیلی سطح ساده ای دارند.اکثرا کتاب داستان

3 Likes


هدف 9/34

6 Likes

هدف: هر هفته یک لتس تاک 1/pw

6 Likes

هدف ماه 8/20
هدف کلی 13/240

5 Likes


هدف ماه 5/5✔

هدف تا پایان شهریور 10/30

5 Likes

هدف 1/pw

7 Likes


Hello guys
5/10
By the end of Khordad :wink:

5 Likes

هدف ماه 1/30
هدف کلی 14/240

5 Likes


هدف ماه 1/5
هدف تا پایان شهریور 11/30

4 Likes


هدف ماه 3/30
هدف کلی 17/240

4 Likes

هدف : 9/18

6 Likes۱۱/۳۴

7 Likes

هدف ماه 4/30
هدف کلی 18/240

6 Likes

هدف ماه 5/30
هدف کلی 19/240

6 Likes
6 Likes


هدف ماه 2/5
تا پایان شهریور 12/30

5 Likes

Hello my friends
6/10
By the end of Khordad

4 Likes
1 Likes