چالش شدت سال 97 « مکالمه »

چالش
چالش شدت سال 97 « مکالمه »
0.0 0

#105

کتاب ها را زبان اصلی می‌خونی یا ترجمه شده؟


#106

سلام. زبان اصلی البته خیلی سطح ساده ای دارند.اکثرا کتاب داستان


#107


هدف 9/34


#108

هدف: هر هفته یک لتس تاک 1/pw


#109

هدف ماه 8/20
هدف کلی 13/240


#110


هدف ماه 5/5✔

هدف تا پایان شهریور 10/30


#111

هدف 1/pw


#112


Hello guys
5/10
By the end of Khordad :wink:


#113

هدف ماه 1/30
هدف کلی 14/240