چالش شدت سال 97 « مکالمه »

چالش
چالش شدت سال 97 « مکالمه »
0

#105

کتاب ها را زبان اصلی می‌خونی یا ترجمه شده؟


#106

سلام. زبان اصلی البته خیلی سطح ساده ای دارند.اکثرا کتاب داستان


#107


هدف 9/34


#108

هدف: هر هفته یک لتس تاک 1/pw


#109

هدف ماه 8/20
هدف کلی 13/240


#110


هدف ماه 5/5✔

هدف تا پایان شهریور 10/30


#111

هدف 1/pw


#112


Hello guys
5/10
By the end of Khordad :wink:


#113

هدف ماه 1/30
هدف کلی 14/240


#114


هدف ماه 1/5
هدف تا پایان شهریور 11/30


#115


هدف ماه 3/30
هدف کلی 17/240


#116

هدف : 9/18


#117۱۱/۳۴


#118

هدف ماه 4/30
هدف کلی 18/240


#119

هدف ماه 5/30
هدف کلی 19/240


#120

#121


هدف ماه 2/5
تا پایان شهریور 12/30


#122

Hello my friends
6/10
By the end of Khordad


#123

#124


هدف ماه 3/5
هدف تا پایان شهریور 13/30