تالار زبانشناس

چالش شدت سال 97 « مکالمه »

کتاب ها را زبان اصلی می‌خونی یا ترجمه شده؟

1 Likes

سلام. زبان اصلی البته خیلی سطح ساده ای دارند.اکثرا کتاب داستان

3 Likes


هدف 9/34

6 Likes

هدف: هر هفته یک لتس تاک 1/pw

6 Likes

هدف ماه 8/20
هدف کلی 13/240

5 Likes


هدف ماه 5/5✔

هدف تا پایان شهریور 10/30

5 Likes

هدف 1/pw

7 Likes


Hello guys
5/10
By the end of Khordad :wink:

5 Likes

هدف ماه 1/30
هدف کلی 14/240

5 Likes


هدف ماه 1/5
هدف تا پایان شهریور 11/30

4 Likes


هدف ماه 3/30
هدف کلی 17/240

4 Likes

هدف : 9/18

6 Likes۱۱/۳۴

7 Likes

هدف ماه 4/30
هدف کلی 18/240

6 Likes

هدف ماه 5/30
هدف کلی 19/240

6 Likes
6 Likes


هدف ماه 2/5
تا پایان شهریور 12/30

5 Likes

Hello my friends
6/10
By the end of Khordad

4 Likes
1 Likes


هدف ماه 3/5
هدف تا پایان شهریور 13/30

2 Likes