تالار زبانشناس

اصطلاحات در لایتنر

چرا اصطلاحات به کار برده در متن در لایتنر قرار نمی گیرد؟مثلا بعضی فعل ها حروف اضافه دارند و آن فعل با حرف اضافه معنی دیگری در متن می دهد.

2 Likes

برای آپدیت بزرگ بعدی در نظر گرفته شده که فکری به حال این قضیه بکنیم.

اینجا میتونید رای بدید

4 Likes