تالار زبانشناس

معنی جمله یا اصطلاح در جمله

She took off her day things

==================
این تاپیک مربوط به درس« شب ترسناک خانوم بریسگیردل » در نرم‌افزار «زیبوک» است.
مجموعه: « کتاب های ساده » کتاب: « تعلیق ساده »

1 Likes

کسی نیست تا مرا یاری دهد؟

1 Likes

فکر کنم منظورش اینه لباسهای روزش رو در آورد.

2 Likes