تالار زبانشناس

کاربرد to چیست؟

She was the first woman to receive this honour.
در اینجا to چه کاربردی دارد؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« فلورانس نایتینگل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

این to+simple بهش میگن infinitive که ریشه ساخت افعالشان هست.
“او نخستین زنی بود که این افتخار را دریافت میکند”
غالب اوقات اون فعل ساده رو تا فارسی به شکل شبه امر میگیمش.
To help که کمک بُکنم
To peform که اجرا بُکنی
ولی این از استثناهایی هست که به همون شکل ساده تو فارسی بگیمش خوش آواتر هست.

1 Likes

سلام؛ شاید این مطلب هم براتون بکار بیاد.

2 Likes