تالار زبانشناس

فرق is going to با will

چرا در درس زمین لرزه قسمت دیدگاه به جای Lucy’s going to live … نمیشه گفت luck will live in …???

==================
این تاپیک مربوط به درس« دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « زمین لرزه »

1 Likes

noun - will
اراده : will, volition, animus, nisus
خواست : want, demand, desire, request, will, wish
وصیت : will
میل : desire, liking, tendency, will, shaft, propensity
قصد : intention, intent, purpose, attempt, will, determination
وصیتنامه : will, testament, devise
نیت : intent, purpose, will, idea, sentiment, resolution
خواهش : request, desire, asking, wish, begging, will
مشیت : will, volition
ارزو : wish, desire, ambition, aspiration, wishing, will
verb - will
خواستن : want, ask, desire, solicit, wish, will

  • • Will a day come when we see them overthrown?

    • آیا روزی خواهد شد تا سقوطشان را ببینیم؟
  • • Will he ever do it?

    • آیا هرگز او آن را انجام خواهد داد؟
  • • Will it be much longer?

    • آیا طولانی خواهد شد؟
  • • Will you buy for me some saffron?

    • می شود برایم مقداری زعفران بخری؟
  • • Will you get me some salt at the grocer’s?

    • می‌توانی از بقالی برایم مقداری نمک بخری؟
5 Likes

noun - going
رفتن : going
جریان : current, flow, stream, course, going, circulation
گام : step, pitch, stride, pace, scale, going
وضع زمین : going
وضع جاده : going
زمین جاده : roadway, going
پهنای پله : going
عزیمت : departure, going, flight, determination, intention, outgo
مشی زندگی : going
adjective - going
جاری : current, running, going, sluicy, volant
رایج : current, prevalent, going, ruling,

  • • I prefer going on foot to going by bus.

    • من قدم زدن رو به رفتن با اتوبوس ترجیح میدهم.
  • • I prefer going on foot to going by bus.

    • من قدم زدن رو به رفتن با اتوبوس ترجیح میدهم.
  • • “What’s going on in the cave? I’m curious.” “I have no idea.”

    • " در این غار چه می گذرد؟ من کنجکاو هستم."“من هیچ حدسی نمی زنم.”
  • • I just want to know what’s going on.

    • فقط می خوام بدونم چه خبره.
  • • I don’t like going out by myself at night.

    • دوست ندارم شب تنها بیرون برم

.
● رفتن،عزیمت،- رو
her going was delayed
رفتن او به تاخیر افتاد.
their going was delayed
عزیمت آنها عقب افتاد.
Jahangir is not opera-going
جهانگیر اپرا رو (اهل اپرا رفتن) نیست.
● وضعیت،شرایط (راه رفتن و پیشرفت کردن)
if the going gets tough, I’ll sell the house
اگر وضع خراب شود،خانه را خواهم فروخت.
● موفق،با رونق
his company is a going concern
کار شرکت او گرفته است.
● موجود،معمول،متعارف،رایج
the best school going
بهترین مدرسه‌ی موجود
the going rate for gold
نرخ رایج طلا
** be going to*
خواستن،در نظر داشتن
I am going to tell you a story
داستانی برایت خواهم گفت.

4 Likes

:anger:Grammar
:o:زمانهای مربوط به آینده

:point_left: در زبان انگليسی برای بيان زمان آينده از افعال و حالتهای مختلفی استفاده می‌شود که آنها را به ترتيب اهميت در زير مشاهده میفرمایید.در زیر به دو مورد اولیه اشاره شده است.

:large_blue_diamond:1. will + verb
:large_blue_diamond:2. be + going to + verb
:large_blue_diamond:3. Present Progressive (حال استمراری)
:large_blue_diamond:4. will + be + verb-ing و فرمهاي ديگر

:point_right:1- will + verb
از فعل کمکی will برای نشان دادن آينده در جهت‌های زير استفاده می‌شود:

:point_left: الف- پيش‌بينی: برای توصيف چيزی که می‌دانيم، يا انتظار داريم که اتفاق بيفتد:
:large_blue_diamond:It will be rainy tomorrow.
:large_orange_diamond:فردا هوا بارانی خواهد بود

:large_blue_diamond:You will be sick if you eat all those sweets.
:large_orange_diamond:اگر همه آن شيرينی‌ها را بخوری مريض می‌شوی

:point_left: ب- بيان تصميمی كه درست در همان لحظه گرفته شده است:
:large_blue_diamond:I will answer the phone.
:large_orange_diamond:من تلفن را جواب می‌دهم

:large_blue_diamond:I’ll see you tomorrow. bye!
:large_orange_diamond:فردا می‌بينمت.خداحافظ

:point_right: 2- be + going to + verb

:point_left: الف- از اين ساختار برای بيان برنامه‌ها و تصميماتی که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده می‌شود:
:large_blue_diamond:We’re going to paint this room blue.
:large_orange_diamond:ما می‌خواهيم اين اتاق را آبی بزنيم

:point_left: ب- همچنين از اين ساختار می‌توان برای بيان يک پيشگويی، مخصوصاً وقتی که براساس مدرکی در زمان حال باشد، استفاده نمود.
:large_blue_diamond:She’s going to have a baby.Because she’s pregnant
:large_orange_diamond:او قرار است كه يك بچه بدنيا بياورد

:large_blue_diamond:It’s going to rain. “It’s cloudy”
:large_orange_diamond:می‌خواهد باران ببارد

:point_left: برای بيان تصميمی که از قبل گرفته شده است از ساختار be going to و بيان تصميمی که درست در همان لحظه گرفته شده است از will استفاده می‌کنيم.

9 Likes

بنده هم اینجا توضیحات مختصری دادم :grin:

6 Likes