تالار زبانشناس

مفهوم کلمه as در جمله آخر

در این مثال معنی as به معنی “در حالی که” هست

as = WHILE = during the time that

4 Likes