تالار زبانشناس

دخترا کمکم کنین زبانم بهتر بشه خودمم دخترم

سلام دوستان من یه پارتنر دختر میخوام چون خودم هم دختر هستم و اینکه نحوه ی کارشون رو به من بگن

1 Likes

11 posts were merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن

A post was merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن