تالار زبانشناس

داستان جورج و اژدها

A terrible dragon had come to live in the lake
در اینجا معنی had چیست

1 Likes

سلام دوست عزیز :cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:1 Likes

سلام
اینجا از ساختار past perfect یا همون گذشته کامل اسنفاده شده که فورمولش had+pp هستش که شکل سوم فعل come همون come هستش

تو موضوع زیر در مورد این ساختار توضیح داده شده

Had + pp گذشته کامل

Had come to?

1 Likes