لطفاً بررسی بشه ، ترجمه!


سلام ، این جا به نظرم اشتباه ترجمه کرده ،این کلمه رو با هم معنی کرده توی دیکشنری ولی خارج از دیکشنری توی متن جدا از هم ترجمه کرده !! این بهتره درست شده !

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: