متن کامل نیست

سلام متن کامل نیست
میشه متن کامل کنین
@afarkhani
@aFsaneh_boroumand


این تاپیک مربوط به فصل «سه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کتاب «با مل رابینز موفق شو»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: