تالار زبانشناس

معنی what the hell


معنی معادل فارسی what the hell چی میشه؟

1 Likes

به معنی ‘چه مرگته؟’
مثلا عبارت
? What’s wrong with you
(مشکلت چیه؟ )
میشه برای تاکید بیشتر و افزایش بار عصبانیت جمله از the hell استفاده کرد.
? What the hell’s wrong with you
(چه مرگته؟)
:grimacing:

2 Likes