فرق بین to marry و to get married چیست؟

تفاوت to marry و to get married چیست؟

یکی از موضوعاتی که بسیاری از زبان‌آموزان را در سطح مبتدی و متوسطه گیج و سردرگم می‌کند؛ تفاوت بین to marry، to get married و حتی to be married است. در این مقاله سعی داریم تا با روشی ساده تفاوت این عبارات را بیان کرده و با ذکر مثال‌های مختلف، نحوه کاربرد آن‌ها را در جمله به شما آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید. اگر حوصله خواندن مقاله را ندارید، ویدئوی زیر را تماشا کنید:

معنی و کاربرد to marry

واژه to marry فعلی است به معنای ازدواج کردن. در واقع به دو نفر اشاره دارد که به صورت قانونی زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند. صرف فعل to marry به صورت زیر است:

زمان حال آن (marry & marries)، استمراری (marring)، گذشته (married) و شکل سوم آن (married) است.

· فعل to marry یک فعل گذرا (transitive) است. یعنی پس از آن ما نیاز به یک مفعول داریم. یعنی نمی‌توانیم بدون آوردن مفعول، از فعل to marry استفاده کنیم چرا که جمله ناقص خواهد بود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که بعد از فعل to marry ما نیاز به حرف اضافه نداریم و مفعول را بلافاصله بعد از فعل می‌آوریم. ساختار فعل to marry به صورت زیر است.

Subject + marry (the form required by the subject & time of the sentence) + someone

Cinderella married Prince Charming.

سیندرلا با شاهزاده چارمینگ ازدواج کرد.

I will marry him next week.

من هفته آینده با او ازدواج خواهم کرد.

He is marrying Jane.

او با جِین ازدواج می‌کند.

You have married your cousin

تو با پسرعمویت ازدواج کرده‌ای.

مشاهده می‌کنید که در تمام مثال‌های فوق بعد از فعل to marry ما یک مفعول داریم. یعنی نمی‌توانیم بگوییم:

Cinderella married.

در این صورت جمله ناقص خواهد بود. (سیندرلا با کی ازدواج کرد؟)

· برای منفی کردن فعل to marry با توجه به فاعل و زمان جمله، باید از افعال کمکی مثل don’t، doesn’t، didn’t، won’t، haven’t/hasn’t و غیره استفاده کنیم. مثال:

Cinderella didn’t marry Prince Charming.

سیندرلا با شاهزاده چارمینگ ازدواج نکرد.

I won’t marry my cousin.

من با پسر عمویم ازدواج نخواهم کرد.

She hasn’t married Joe.

او با جو ازدواج نکرده ‌است.

· برای سوالی کردن این جملات نیز باید با توجه به زمان و فاعل جمله از افعال کمکی do، does، did، will، have/has و غیره استفاده کنیم. مثال:

Did Cinderella marry Prince Charming?

آیا سیندرلا با شاهزاده چارمینگ ازدواج کرد؟

Will you marry your cousin?

آیا با پسر عمویت ازدواج خواهی کرد؟

Has she married Joe?

آیا با جو ازدواج کرده است؟

معنی و کاربرد to get married

حال که دانستید فعل to marry یک فعل گذرا است و نیاز به مفعول دارد و به معنای ازدواج کردن است؛ وقت آن رسیده که با فعل to get married نیز آشنا شوید. فعل to get married نیز به معنای ازدواج کردن است و جدا از هم استفاده نمی‌شود. تفاوت آن با فعل to marry در این است که در این‌جا married به عنوان صفت بوده و فعل اصلی ما get است. در واقع married صفتی است که با افزودن ed به آخر فعل marry ایجاد شده به معنای مزدوج، متاهل و یا ازدواج‌کرده است. پس برای صرف فعل to get married ما به صورت زیر عمل می‌کنیم:

زمان حال (get/gets married)، حالت استمراری (getting married)، زمان گذشته (got married)، شکل سوم فعل (got/gotten married)

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در صرف فعل to get married، تنها فعل get است که تغییر می‌کند و married چون صفت است در همه زمان‌ها ثابت می‌مانند.

· بر خلاف to marry، که گذرا بود و نیاز به مفعول داشت؛ فعل to get married یک فعل ناگذر یا intransitive است که نیازی به مفعول ندارد. یعنی بدون وجود مفعول معنای آن کامل است. این فعل بیش‌تر برای زمانی که دوست ندارید یا نمی‌خواهید شخصی که با او ازدواج کرده‌اید یا قرار است ازدواج کنید را مشخص نمایید. مثلا:

Cinderella got married.

سیندرلا مزدوج شد. (یا سیندرلا ازدواج‌کرده یا متاهل شد)

I’ve got married.

من ازدواج‌کرده‌ام.

حال اگر بخواهید به فعل to get married، مفعول اضافه کنید؛ باید قبل از مفعول از حرف اضافه to استفاده کنید. مثال:

Cinderella got married to Prince Charming.

سیندرلا با شاهزاده چارمینگ مزدوج شد. (سیندرلا با شاهزاده چارمینگ ازدواج کرد.)

I’ve got married to my cousin.

من با پسر عمویم ازدواج کرده‌ام.

علاوه بر این، می‌توانید به‌جای آوردن مفعول بعد از فعل to get married، دو فردی که با یک‌دیگر ازدواج کرده‌اند را در جایگاه فاعل جمله قرار دهید. مثال:

Cinderella and Prince Charming got married.

سیندرلا و شاهزاده چارمینگ باهم ازدواج کردند. (مزدوج شدند)

My cousin and I have got married.

من و پسرعمویم با هم ازدواج کرده‌ایم.

· اگر بخواهید زمان یا محل ازدواج خود را بعد از فعل to get married بیان کنید می‌توانید از حرف اضافه in استفاده کنید. مثال:

My sister has got married in London.

خواهرم در لندن ازدواج کرده است.

He is going to get married in the winter.

او می‌خواهد در زمستان ازدواج کند.

· منفی کردن فعل to get married، مشابه to marry خواهد بود. یعنی قبل از فعل get ما از افعال کمکی نظیر don’t، doesn’t و غیره استفاده می‌کنیم. مثال:

Cinderella didn’t get married to Prince Charming.

سیندرلا با شاهزاده چارمینگ ازدواج نکرد.

I won’t get married.

من ازدواج نخواهم کرد.

· ساختار سوالی فعل to get married نیز مشابه فعل to marry است. مثال:

Did Cinderella get married?

آیا سیندرلا ازدواج کرد؟

Will you get married?

آیا ازدواج خواهی کرد؟

معنی و کاربرد to be married

علاوه بر to marry و to get married، گاهی ما با جمله و یا فعل to be married نیز مواجه می‌شویم که شاید بد نباشد در مورد این جمله نیز اطلاعات کافی داشته باشیم. وقتی شخصی ازدواج کرده است و زن یا شوهر دارد؛ می‌توانیم از فعل to be married برای او استفاده کنیم که به معنای متاهل بودن است. در واقع فعل to be married به حالت و وضعیت تاهل شما اشاره دارد. در این‌جا نیز فعل اصلی ما be است که متناسب با فاعل و زمان جمله می‌توانیم یکی از اشکال مختلف آن مثل am، is، are، was، were، have/has been، will be و غیره استفاده کنیم. واژه married نیز مجدد نقش صفت را دارد که معنای متاهل یا مزدوج را می‌رساند. مثال:

Cinderella and Prince Charming have got married. So, Cinderella is married now.

سیندرلا و شاهزاده چارمینگ باهم ازدواج کرده‌اند. بنابراین، سیندرلا الان متاهل است.

Cinderella and Prince Charming are married.

سیندرلا و شاهزاده چارمینگ متاهل هستند. (ازدواج کرده‌اند).

I was married.

من متاهل بودم. (شاید الان طلاق گرفتم یا همسرم فوت شده و دیگر متاهل نیستم)

You will be married by next week.

هفته آینده، تو متاهل خواهی بود.

از آن‌جایی که فعل be نیز هم‌چون get یک فعل ناگذر است و به مفعول نیاز ندارد؛ برای این‌که بتوانیم بعد از آن مفعول بیاوریم به حرف اضافه to نیاز داریم. مثال:

Cinderella is married to Prince Charming.

سیندرلا با شاهزاده چارمینگ ازدواج کرده است. (سیندرلا مزدوج شاهزاده چارمینگ است).

· در خصوص منفی کردن فعل to be married نیز باید یک not بعد از افعال to be یا افعال کمکی نظیر will، have و has بیاوریم. مثال:

Cinderella is not (isn’t) married.

سیندرلا متاهل نیست.

I will not (won’t) be married.

من متاهل نخواهم شد.

He has not (hasn’t) been married for ten years.

او ده ساله که متاهل نبوده است.

· برای سوالی کردن فعل to be married نیز کافی است که جای افعال to be یا دیگر افعال کمکی را با فاعل عوض کنیم. مثال:

Is she married?

آیا او ازدواج کرده است؟ او متاهل است؟

Have you been married?

آیا تو متاهل بوده‌ای؟

Will you be married by next year?

آیا سال آینده متاهل خواهی بود؟

کلام آخر

در این مقاله قصد ما بر این بود که بتوانیم شما را با معنا، ساختار، کاربرد و تفاوت to marry، to get married و to be married آشنا کنیم. همان‌طور که متوجه شدید، to marry یک فعل گذرا به معنی ازدواج کردن است که بعد از آن نیاز به مفعول داریم. در حالی که فعل to get married و to be married از جمله فعل‌های ناگذر هستند که به مفعول نیازی ندارند و معنای ازدواج کردن و متاهل بودن را می‌رسانند. اگر بخواهیم بعد از این افعال، مفعول را ذکر کنیم، باید از حرف اضافه to استفاده کنیم.

Now it’s your turn!

حالا نوبت شماست!

Tell me are you married?

بهم بگو آیا تو متاهلی؟

If yes, when did you get married?

اگر آره، کی ازدواج کردی؟

If not, when do you want to get married?

اگر نه، کی می‌خواهی ازدواج کنی؟

12 پسندیده

خیلی عالی بود ممنونم :rose:

3 پسندیده

ممنون از این ویدیوی خوبتون:hibiscus::hibiscus:

ببخشید is married چه نوع ساختاری هست؟
صفت مفعولیه؟ یا فعل مجهول؟

واینکه مثلا getting married به صورت مصدر بخوایم به کار ببریم چه نقشی داره چرا ing با ed اومده؟
ممنون میشم اگه توضیح بفرمایید

4 پسندیده

خواهش می‌کنم زری جان :cherry_blossom::cherry_blossom:

3 پسندیده

در رابطه با is married
Married در واقع صفته، معنای متاهل میده!
She is married یعنی اون متاهله!
I am married یعنی من متاهلم!

4 پسندیده

در رابطه با مصدر با to خوبه که بدونید بعضی از افعال هستن که نیاز داریم بعدشون یه فعل دیگه بیاریم مثلاً want یا like بعد از این افعال ما یا باید از مصدر با to استفاده کنیم یا از ing که اسم مصدر بهش می‌گیم،
مثلا بعد از فعل suggest از اسم مصدر استفاده می‌کنیم
یا بعد از فعل hope از مصدر با to
ما از اسم مصدر گاهی به در نقش فاعل هم یه جورایی استفاده می‌کنیم،
مثل
Playing soccer is fun
Reading is my everyday habit
در صورتی که در این مواقع نمیتونیم از مصدر با to استفاده کنیم!
نکته‌ای که توی این ویدئو احتمالاً براتون سوال باشه اینه که اگر من از “to marry” تو این ویدیو استفاده کردم برای این بود که می‌خواستم راجع به ساختار گرامری این فعل حرف بزنم!
اما اونجا که گفتم getting married یه جورایی دو پهلو استفاده ش کردم! هم منظورم ساختار گرامری بود هم معنای پشتش هم مد نظرم بود😊
باز اگر سوالی هست بفرمایید

6 پسندیده

I’m married.I got married five years ago.:relaxed:

3 پسندیده

خیلی ممنونم از پاسخگویی :rose::rose:

ببخشید getting رو شما گفتید اسم مصدر یا همون جرند هست چرا بعدش married ،که صفت هست اومده؟؟؟
مگه صفت میتونه بعد از جرند بیاد؟

2 پسندیده

Get و married
Collocation هستن دیگه،
میتونیم married رو با افعالی مثل get, be, یا stay بیاریم،
Get married
Be married
Stay married
من چون میخواستم راجع به فعل get married به صورت کلی راجع به معنا و کاربردش بگم تو جمله گفتم getting married،
تو جمله‌ی من getting married مثلاً زمان نداشت، معنای “ازدواج کردن” مد نظرم بود

5 پسندیده

خیلی عالی بود . ممنونم :rose:

آموزنده بود
متشکرم :deciduous_tree: