تالار زبانشناس

دست نوشته های من - داستان دوم - بعد از خواب بد

سلام خدمت دوستان عزیز

اینم ادامه قسمت قبل

فایل ویدئویی

فایل صوتی

متن داستان

“What was that?” I said gasping for air.
در حالی که سخت نفسم بالا میومد گفتم: این دیگه چی بود؟

My whole body was shaking and was covered in sweat.
.کل بدنم داشت میلرزید و غرق در عرق شده بودم

I looked over at the clock beside my bed, the time was 7 am.
به ساعت کنار تختم یه نگاهی انداختم، ساعت هفت صبح بود

And I still got some time to go to work.
و من هنوز زمان داشتم تا برم سر کار

So I got up, went to the bathroom and started to take a shower
پس بلند شدم، رفتم دستشویی و شروع کردم به دوش گرفتن

I had a stooped posture under the shower
زیر دوش خمیده بودم

and laid my arms on the wall.
.و دستامو گذاشته بودم رو دیوار

Full of thoughts, I was wondering what was that dream all about?
ذهنم مشغول بود و داشتم فکر می کردم: اون خواب چی بود؟

I bet that could mean something? But what?
مطمئنم یه مفهومی داشت، ولی چی؟

I shook my head and tried to wipe off the crazy thoughts from it.
سرمو تکون دادم و سعی کردم فکرای مسخره رو کنار بزارم

I wore my towel and had breakfast in the kitchen
حولمو پوشیدم و تو آشپزخونه صبحونه خوردم

Then I dressed up to go to work
سپس لباس پوشیدم تا برم سر کار

I work for a rich and intelligent man named Mr James
من برای مردی پولدار و باهوش به نام آقای جیمز کار میکنم

He loves to buy stocks from unknown companies
اون عاشق اینه که سهام شرکتهای ناشناس رو بخره

He invests cheap and sells high
اون ارزون سرمایه گذاری می کنه و گرون می فروشه

I think you can guess how he got rich and look at his life
فکر کنم می تونی حدس بزنی چطور پولدار شده و زندگیشو خدایی

He has a palace and his pocket is full of money
یه عمارت داره و جیبش پر پوله

I like him
ازش خوشم میاد

Because he has a grin on his face every time he talks to me
چرا که هر بار با من صحبت می کنه یه لبخند رو صورتشه

Even though he’s a rich guy
حتی با اینکه یه شخص پولداره

So I picked up my car keys
کلیدای ماشینم رو برداشتم

Locked the house door and started to walk towards my car
در خونه رو قفل کردم و به سمت ماشین رفتم

I got in my car and revved my engine
تو ماشینم نشستم و پامو رو گاز گذاشتم

Mrs. Johnson is an old and polite lady
خانوم جانسون یه خانوم مسن و مودبه

She’s a little bit short and kind of old-fashioned
یکم قد کوتاه و سنتیه

She’s very kind and sociable
ایشون خیلی مهربون و اجتماعی هستند

But unfortunately she lost her husband last year
ولی متاسفانه پارسال شوهرشون رو از دست دادن

She has 2 sons and a daughter
دو تا پسر و یه دختر داره

But they would not visit her that often
ولی زیاد بهش سر نمیزنن

She lives in my neighborhood
ایشون همسایه من هستند

Usually I talk to her and help her
معمولا من باهاش حرف میزنم و بهش کمک میکنم

When I was passing by her house I stopped the car
وقتی داشتم از کنار خونشون رد می شدم، ماشینو نگه داشتم

And paid her a visit
و بهش سر زدم

I rang her bell to see if she needed any help
زنگشون رو زدم تا ببینم به کمکی نیاز داره یا نه؟

I rang her bell twice and didn’t hear any response
دو بار زنگشون رو زدم و هیچ جوابی نگرفتم

The street was deserted
خیابون خالی، خالی بود

No one was around
هیچکس دور و ور نبود

I got worried and decided to look inside her house
نگران شدم و تصمیم گرفتم تو خونه رو یه نگاهی بندازم

to see if she was alright or not?
تا ببینم آیا حالش خوبه یا نه؟

Mrs. Johnson? Are you alright? Hello?
خانوم جانسون؟ حالت خوبه؟ سلام؟

“Where is she?” I said to myself.
به خودم گفتم: کجاست؟

I was faded from reality
از واقعیت محو بودم

Suddenly a hand came on my shoulder
ناگهان یه دست اومد رو شونم

Easy easy David
آروم، آروم دیوید

It’s me, Mrs. Johnson
منم، خانوم جانسون

Sorry! Got you scared?
ببخشید، ترسوندمت؟

Ah
آه

No
نه

It’s okay
اشکالی نداره

I was just passing by
داشتم رد می شدم

So I came over to see if you need something or not?
اومدم ببینم چیزی لازم دارید یا نه؟

I said
من گفتم

To be honest I got scared a bit
بخوام رک باشم، یکم ترسیدم

It seemed she was at the backyard of her house
به نظرم می رسید که حیاط پشتی خونشون بوده

And taking care of her garden
و داشت از به باغش می رسید

Oh no!
!وای نه

It’s nice of you David
لطفت رو نشون میده دیوید

You’re like a son to me
تو مثل پسرم میمونی

Please
لطفاً

When you have free time stop by and have some coffee with me
وقتی وقت خالی داری بیا یه سر پیشم تا یه قهوه بخوریم

She said kindly
خیلی با محبت گفت

Oh of course it’s an honor
اوه بله باعث افتخاره

I thanked her and got into my car
ازش تشکر کردن و سوار ماشینم شدم

She was waving at me
داشت برام دست تکون می داد

And I could see her in the rearview mirror
و می تونستم تو آیینه ماشین ببینمش

I started driving to my workplace
به سمت محل کارم شروع به رانندگی کردم

In fact to get to my workplace I had a long way to go
در حقیقت برای رسیدن به محل کارم مسیر طولانی ای در پیش داشتم

So I decided to turn on the radio
پس تصمیم گرفتم رادیو رو روشن کنم

Wow!!! Nice music
!عجب موسیقی ای

I said leaning back in my seat
گفتم و رو صندلی تکیه دادم

The music was so good
موسیقی عالی بود

It made me think sometimes music can change a day
باعث شد به این فکر کنم که گاهاً موسیقی می تونه یه روزو عوض کنه

I got to a stoplight. There was a parade going on
به چراغ راهنما رسیدم، یه راهپیمایی برقرار بود

They were celebrating something that I had no idea what it was
داشتن یه چی رو جشن می گرفتن که من نمیدونم چی بود

To be honest I didn’t care
رک باشم برامم مهم نبود

There was a traffic jam too
ترافیک سنگینی هم به راه بود

I thanked God that I had started my day early
خدا رو شکر کردم که روزمو زود شروع کردم

The traffic was somehow frozen
ترافیک قفل کرده بود

And the parade wasn’t moving that much
و راهپیمایی هم حرکت نمی کرد

They were so slow
خیلی کند بودن

In the crowds
تو جمعیت

my eyes caught someone
چشمام به کسی بر خورد

It was a man with dark sunglasses
یه مردی بود با عینک آفتابی تیره

And was wearing a black shirt with blue jeans
و یه پیراهن مشکی و شلوار لی آبی پوشیده بود

He was looking at me
داشت به من نگاه می کرد

And I could swear that he was somehow smiling
و می تونم قسم بخورم که داشت لبخند می زد

A wicked and evil smile
یه لبخند شرور و شیطانی

Was my imagination running away with me…?
آیا داشتم خیالاتی می شدم؟

I looked down and shook my head several times
سرمو آوردم پایین و چند باری تکونش دادم

When I looked up again, he wasn’t there
وقتی دوباره بالا رو نگاه کردم، اون دیگه اونجا نبود

I could hear some drivers were honking their horns
می تونستم بشنوم که چند راننده داشتن بوق می زدن

The light turned green again
چراغ دوباره سبز شد

And I started to move
و دوباره شروع به حرکت کردم

Ultimately I arrived in my workplace
سرانجام به محل کارم رسیدم

But still I was drowned in my thoughts of that person
ولی همچنان غرق افکارم درباره اون شخص بودم

Who was that guy?
اون طرف کی بود؟

I went inside and did my job
رفتم داخل و کارم رو انجام دادم

I drove back to my house
با ماشین به خونه برگشتم

And when I got there
و وقتی رسیدم

I saw a scene
صحنه ای رو دیدم

The police were in my neighborhood
پلیس تو محلمون بود

Unlike the morning the neighborhood was crowded
برعکس صبح، محله پر آدم بود

I slowly drove forward
خیلی آهسته به سمت جلو رفتم

And found out something happened in Mrs Johnson’s house
و متوجه شدم که تو خونه ی خانوم جانسون اتفاقی افتاده

I felt surprised
شوکه شدم

I parked my car and went through people to see what was going on
ماشینمو پارک کردم و از بین مردم رد شدم تا ببینم چی شده

Mrs. Johnson?? I shouted
داد زدم: خانوم جانسون؟

One of the officers halted me and said “do you know her?”
یکی از افسر ها جلومو گرفت و گفت: میشناسیش؟

I said yes. She’s my friend and we are neighbors
گفتم: بله، ایشون دوست من هستن و ما همسایه ایم

What happened here?
چه اتفاقی افتاده؟

A man barged in and tried to steal something
یه مرد زده تو خونه و سعی کرده یه چیزی بدزده

She tried to defend herself, but got injured
ایشون سعی داشتن از خودشون دفاع کنن، ولی مصدوم شدن

Don’t worry, she’s in a hospital and is in good condition
نگران نباشید، ایشون در بیمارستان هستند و شرایط خوبی دارن

Oh… but who was he?
اوه… اما طرف کی بوده؟

I said with a shocked feeling
با حس شوک گفتم

Neighbors say he was wearing dark sunglasses
همسایه ها میگن که اون شخص عینک آفتابی تیره زده بوده

And a black shirt with blue jeans
و پیراهن مشکی و شلوار جین پوشیده بوده

He said with a serious voice
با لحنی جدی گفت

I couldn’t move a muscle
نمیتونستم بدنمو حرکت بدم

It was the man I saw in the morning
این همون مردیه که من صبح دیدم

But who was he?
ولی اون کی بود؟

Should I tell them about him?
آیا باید به پلیس درباره طرف بگم؟

Do you have some minutes to fill up some forms for us?
آیا وقت داری که یه سری فرم برامون پر کنی؟

The officer asked me
افسر ازم پرسید

Yeah of course… What should I do?
بله حتما… باید چیکار کنم؟

You need to come to the police station
شما لازمه که به کلانتری بیاید

Okay I’ll be there
باشه، حتما میام اونجا

Still I couldn’t get it
هنوز نمیتونستم بفهمم

I was full of questions
کلی سوال تو ذهنم بود

Why I didn’t tell them that I saw that person
چرا بهشون نگفتم که اون شخص رو دیدم؟

Who was he…?
اون کی بود…؟

What is going on?
چه خبره؟

Am I…?
آیا من…؟

Am I in the middle of some kind of terrible game?
آیا من وسط یه بازی وحشتناکم؟

Suddenly someone came and said
ناگهان یه نفر اومد و گفت

Hey David?
هی دیوید؟

Why were you in a hurry this afternoon?
چرا ظهر اینهمه عجله داشتی؟

You came and asked me for my shovel
اومدی و ازم درخواست بیل کردی

Are you hiding some treasure in your yard?
تو حیاطت گنج قایم کردی؟

Or did you kill and want to bury someone?
یا کسی رو کشتی و می خوای خاکش کنی؟

It was John
اون شخص جان بود

As always he was joking
مثل همیشه داشت شوخی می کرد

But!
!اما

Did I come home this afternoon?
آیا من ظهر اومدم خونه؟

I was in my workplace
من تو محل کارم بودم

What is going on?
داره چه اتفاقی میوفته؟

Without saying anything I ran to my house…
…بدون اینکه چیزی بگم به سمت خونه دویدم

دیگر

برای دسترسی به سایر واژگان اینجا کلیک کنید

شما هم اصطلاحی بلدید که دوست دارید آموزش داده شه؟ به ما پیام خصوصی بدید تا بررسی کنیم و براتون کلیپشو بسازیم.

لینک این ویدئو در اینستاگرام
لینک این ویدئو در تلگرام

23 Likes

چرا کلا ویدیوهای تالار باز نمیشن برا من :neutral_face: :neutral_face: :thinking: :thinking:

6 Likes

Very great as always. thanks so much for share these stories, mr Kambiz. I believe that you said this story so similar to your dreamer and tried to Describe it with Related detail. I love it.

5 Likes

سلام مریم جون
برا منم تو گوشی باز نمیشه ولی با لپتاپ باز میشه، البته این باز شد :sweat_smile::sweat_smile:

6 Likes

سلام حناجون آره الان با لپتاپ اومدم باز شد

من بودم اون لبخند خبیث میزدم بهت ,لباس پسرونه پوشیدم
be careful son :joy: :sunglasses:

6 Likes

داستانا داره میره به سمت گوسبامبس شدن :grin: :+1: :clap:

7 Likes

این ویدئو ها برای افراد بالای هیجده ساله :joy::joy:
تو یه سال دیگه راه داری دخترم

Thanks a lot :rose::rose:

پایان داستان بر خبیث بودنت پس پی میبریم :grin:

پس چی؟ فکر کردید خیال کردید؟ :joy:

8 Likes

سن فقط یه عدده :expressionless: :hocho:

تو دیگه اون روزا نمیبینی حیف :joy::joy:

4 Likes

چه خوبه نسخه صوتی هم داره. قشنگ باید تو سکوت شب یه هندزفری گذاشت و قوه خیال رو به موازات داستان به پرواز درآورد :expressionless:
براووو :+1:

3 Likes

:joy::joy:

عینکتون جا موند :sunglasses::joy::+1:

3 Likes

@Yo_Kambiz
سلام سلام
به به عجب ویدیوهایی داری با اینکه ندیدم اما میتونم حدس بزنم عالیه ولی من بعد امتحان میبینم حتمااا
بازم من ندیده میگم کارتون عاللیه
خیلی وقته ویدیو نداشتید

2 Likes

واقعانی مچکرم:ok_hand::sunglasses: بابت این ویدیوهاتون خیلی عالین :heart_eyes:اما این بار گوشیو یە متر اونورتر گرفته بودم اینقدی ترسناک بود اون یارو با عینکه هر بار تصویرش شفاف میشد هری دلم میریخت :ghost::skull_and_crossbones:

2 Likes

:clap::clap::clap::ok_hand::ok_hand:
آقای کشاورز @Yo_Kambiz
چرا این تاپیک رو من تو تالار از دست دادم؟!
آقای کشاورز، یادمه سر داستان صوتی قسمت اول “خواب بد” تو استوری “یلدای خونین” حسابی بهت خندیدم …
سر پست آخر “حقیقت” تا تونستم، خوردم!!! :joy::joy::smiley::neutral_face::neutral_face::expressionless::expressionless:
تا من باشم که دیگه به چیزی نخندم …!

2 Likes

:joy::joy::joy::face_with_hand_over_mouth:

پس کارمو خوب انجام دادم :sunglasses::sunglasses:

:joy::joy::joy:

Don’t judge a book by its cover ma’am

2 Likes