انواع زمان ها در زبان انگلیسی

سلام دوستان خسته نباشید
دوستانی که مثل من درزمان های زبان انگلیسی مشکل دارند امیدوارم این مطالب کمکتون کنند

62 پسندیده

ساختار زمان حال ساده
از زمان حال ساده (simple present) در زبان انگلیسی برای نشان دادن عملی که در زمان حال یک بار یا چند بار به صورت تکراری اتفاق می‌افتد استفاده می‌کنیم. زمان حال ساده یکی از پرکاربردترین زمان‌های زبان انگلیسی است.

ساختار حال ساده

فعل در زمان حال ساده در زبان انگلیسی شکل اصلی فعل است. در همه شخص‌ها به غیر از سوم شخص مفرد فعل به صورت ساده می‌آید. در حالت سوم شخص مفرد، شکل ساده افعال s یا es به خود می‌گیرد. در زبان فارسی این زمان را معمولا به صورت حال ساده یا حال استمراری ترجمه می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I work in London.

من در لندن کار می‌کنم.

She works in London.

او در لندن کار می‌کند.

سوالی کردن

برای سوالی کردن جملات حال ساده، از افعال کمکی do و does استفاده می‌کنیم. از does برای سوم شخص مفرد (he, she, it) و برای سایر ضمایر از do استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Do you play the piano?

آیا پیانو می‌نوازی؟

Does Jack play football?

آیا “جک” فوتبال بازی می‌کند؟

Do Rita and Angela live in Manchester?

آیا “ریتا” و “آنجلا” در منچستر زندگی می‌کنند؟

برای سوالی کردن با واژه‌های پرسشی where و what و why و when نیز به فعل کمکی do و does نیاز داریم. اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را با فعل کمکی do/does به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم. به مثال زیر توجه کنید:

Where do they work?

آنها کجا کار می‌کنند؟

نکته

دقت کنید که واژه پرسشی who با سایر واژه‌های پرسشی تفاوت دارد و وقتی می‌خواهیم درباره فاعل جمله با who جمله پرسشی بسازیم به do/does نیازی ندارد، زیرا که نقش who ضمیر فاعلی است، ولی نقش سایر واژه‌های سوالی قید است.

Who lives here?

چه کسی اینجا زندگی می‌کند؟

Who works at Liverpool City Hospital?

چه کسی در بیمارستان شهر لیورپول کار می‌کند؟

منفی کردن

برای منفی کردن حال ساده از افعال کمکی do/does به علاوه منفی‌کننده not استفاده می‌کنیم. برای سوم شخص مفرد (she/he/it) از does not یا doesn’t و برای سایر ضمایر از do not یا don’t استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I don’t live in London now.

من در حال حاضر در لندن زندگی نمی‌کنم.

They don’t work at the weekend.

آنها آخر هفته کار نمی‌کنند.

Angela doesn’t drive to work. She goes by bus.

“آنجلا” با ماشین سرکار نمی‌آید. او با اتوبوس می‌رود.

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخصDo I speak?I speakI do notspeak I/you/we/theyDoes hespeak? hespeakshe does notspeak he/she/it کاربردهای حال ساده

 1. برای صحبت کردن درباره چیزهایی که در حال حاضر حقیقت دارند، به عبارتی دیگر درباره حقایق هستند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I’m nineteen years old.

من نوزده ساله هستم.

He lives in London.

او در لندن زندگی می‌کند.

I’m a student.

من دانش‌آموز هستم.

 1. برای صحبت کردن درباره اتفاق‌هایی که بارها و بارها تکرار می‌شوند و تبدیل به روتین و روندی همیشگی شده‌اند. معمولا برای نشان دادن این کاربرد از قیدهای تکرار (مثل sometimes, often. always و never) استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I play football every weekend.

من هر آخر هفته فوتبال بازی می‌کنم.

I sometimes go to the cinema.

من بعضی وقت‌ها به سینما می‌روم.

She never plays football.

او هیچوقت فوتبال بازی نمی‌کند.

 1. برای صحبت کردن درباره حقایق علمی. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The adult human body contains 206 bones.

بدن انسان بالغ شامل 206 استخوان است.

Light travels at almost 300,000 kilometers per second.

نور در سرعت تقریبا 300،000 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند.

 1. برای صحبت کردن درباره برنامه‌ای که در آینده قطعا به وقوع خواهد پیوست. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The school term starts next week.

نیمسال تحصیلی مدرسه هفته آینده آغاز می‌شود.

The train leaves at 19:45 this evening.

قطار امشب ساعت 19:45 حرکت می‌کند.

We fly to Paris next week.

ما هفته آینده به پاریس می‌رویم.

47 پسندیده

ساختارحال استمراری در زبان انگلیسی
حال استمراری (the present continuous) در زبان انگلیسی بیشتر برای بیان کردن کارهایی که در زمان حال در حال وقوع هستند یا به طور موقت در حال رخ دادن‌اند استفاده می‌شود. این زبان کاربردهای دیگری نیز دارد که در این بخش با آنها آشنا می‌شویم. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

ساختار حال استمراری

زمان حال استمراری از حالت مضارع فعل (be (am, is, are به علاوه مصدر ing- دار افعال (gerund) درست می‌شود.

استثناها در اضافه کردن ing

 1. اگر آخر فعل e بود، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come - coming

Agree - agreeing

 1. برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit - sitting

fix - fixing

 1. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد، دوبار تکرار می‌شود اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelling (انگلیسی بریتانیایی)

travel - traveling (انگلیسی آمریکایی)

 1. اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie - lying

سوالی کردن

برای سوالی کردن جملات حال استمراری، یا می‌توانیم جملات پرسشی بله/خیر بسازیم یا با واژه‌های پرسشی wh سوال بسازیم. برای ساخت جملات بله/خیر جای فعل be را با فاعل عوض می‌کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم باید ابتدا جمله خبری را به پرسشی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم، حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

منفی کردن

برای منفی کردن جمله با حال استمراری باید بعد از فعل be و قبل از بخش ing فعل not قرار دهیم.

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخصAm I speaking?I amspeakingI am notspeaking I Is hespeaking?he isspeakinghe is notspeaking he, she, it Are youspeaking?you arespeakingyou are notspeaking you, we, they شکل کوتاه و بلند

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل be تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثالشکل کوتاهشکل بلندI’m not (نادرست: I amn’t)(m (not’…(am (notyou’rere’…arewe’re not/we aren’tre not/… aren’t’…are nothe’ss’…isshe’s not/she isn’ts not/… isn’t’…is notکاربردهای حال استمراری

 1. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در حال حاضر و موقع حرف زدن ما در حال انجام شدن است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I’m just leaving work. I’ll be home in an hour.

من تازه دارم از سرکار می‌روم. یک ساعت دیگر به خانه می‌رسم.

Please be quiet. The children are sleeping.

لطفا ساکت باش. بچه‌ها خواب هستند.

 1. برای صحبت کردن درباره چیزی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

At eight o’clock we are usually having breakfast.

در ساعت 8 ما معمولا صبحانه می‌خوریم.

When I get home the children are doing their homework.

وقتی به خانه می‌رسم بچه‌ها مشغول انجام دادن تکالیف‌شان هستند.

 1. برای صحبت کردن درباره کاری که ما آن را موقتی می‌دانیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Michael is at university. He’s studying history.

“مایکل” دانشگاه است. او دارد تاریخ می‌خواند.

I’m working in London for the next two weeks.

من دو هفته آینده را در لندن مشغول به کار هستم.

 1. برای صحبت کردن درباره چیزی که جدید است و با شرایط قبل در تضاد است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

These days most people are using email instead ofwriting letters.

این روزها بیشتر مردم به جای نوشتن نامه از ایمیل استفاده می‌کنند.

What sort of clothes are teenagers wearing nowadays? What sort of music are they listening to?

این روزها نوجوان‌ها چه جور لباس‌هایی می‌پوشند؟ به چه نوع موسیقی گوش می‌دهند؟

 1. برای صحبت کردن درباره چیزی که تغییر می‌کند، رشد می‌کند یا بهتر می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The children are growing quickly.

بچه‌ها به سرعت رشد می‌کنند.

The climate is changing rapidly.

آب و هوا به سرعت دارد تغییر می‌کند.

Your English is improving.

انگلیسی شما در حال بهتر شدن است. [انگلیسی شما دارد بهتر می‌شود.]

 1. برای صحبت کردن درباره اعمالی که بارها و بارها تکرار می‌شوند. معمولا در این کاربرد از قید always استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

It’s always raining in London.

در لندن همیشه باران می‌بارد.

They are always arguing.

آنها همیشه با هم بحث می‌کنند.

 1. برای صحبت کردن درباره برنامه یا نقشه‌های ما در زمان آینده از حال استمراری استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Mary is going to a new school next term.

“ماری” ترم آینده به مدرسه جدیدی می‌رود.

What are you doing next week?

هفته آینده چه برنامه‌ای داری؟

34 پسندیده

ساختارحال کامل درزبان انگلیسی
زمان حال کامل در انگلیسی برای بیان اتفاق‌هایی به کار می‌رود که در گذشته اتفاق افتاده ولی آن اتفاق یا تاثیرش تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. نزدیک‌ترین معادل برای این زمان در زبان فارسی “ماضی نقلی” است. اما این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در این درس با آنها آشنا می‌شویم. قبل از اینکه به کاربردها بپردازیم باید ساختار این زمان را در نظر بگیریم:

ساختار حال کامل

زمان حال کامل با شکل حال فعل have به علاوه شکل سوم افعال درست می‌شود. با اضافه کردن ed به انتهای اکثر افعال می‌توان شکل سوم (past participle) ساخت.

استثناهای شکل سوم افعال

 1. اگر انتهای فعل e داشت تنها کافی است برای ساختن شکل سوم به آن d اضافه کنیم.

love - loved

 1. اگر حرف یکی مانده به آخر صدادار و استرس‌دار باشد، حرف بی‌صدای آخر فعل دوبار تکرار می‌شود.

admit - admitted

 1. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelled (انگلیسی بریتانیایی)

travel - traveled (انگلیسی آمریکایی)

 1. اگر انتهای فعل y باشد به i تبدیل می‌شود.

hurry - hurried

سوالی کردن

برای سوالی کردن زمان حال ساده کامل تنها کافی است جای فاعل و فعل کمکی (have/has) را با هم عوض کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

منفی کردن

جملاتی با این زمان تنها با قراردادن not بعد از فعل کمکی (have/has) و قبل از فعل اصلی انجام می‌گیرد.

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخصHave I played?I haveplayed I have notplayed I/you/we/theyHas heplayed?he hasplayed he has notplayed he/she/it شکل بلند و کوتاه

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل have\has تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به کار خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثالشکل کوتاهشکل بلندthey’veve’…haveI’ve not/I haven’tve not/… haven’t’…have notshe’ss’…hashe’s not/he hasn’ts not/… hasn’t’…has notکاربردهای حال کامل

 1. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه یافته است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

They’ve been married for nearly fifty years.

آنها نزدیک به پنجاه سال است که ازدواج کرده‌اند.

She has lived in Liverpool all her life.

او تمام عمر در لیورپول زندگی کرده است.

 1. برای صحبت کردن درباره کاری که در گذشته چندین بار انجام می‌شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I’ve played the guitar ever since I was a teenager.

من از وقتی نوجوان بودم گیتار زده‌ام.

He has written three books and he is working on anotherone.

او سه کتاب نوشته است و دارد روی یک کتاب دیگر کار می‌کند.

نکته

ما معمولا برای نشان دادن کاری که در گذشته انجام گرفته و تا به حال ادامه پیدا کرده است (یا تاثیر آن تا زمان حال باقی مانده است) از حرف اضافه since استفاده می‌کنیم.

They’ve stayed with us since last week.

آنها از هفته گذشته با ما بوده‌اند.

I have worked here since I left school.

من از وقتی مدرسه را ترک کردم اینجا کار کرده‌ام.

 1. برای صحبت کردن درباره تجربه‌هایمان تا زمان حاضر. برای این کاربرد معمولا از قیدهای ever و never استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

My last birthday was the worst day I have ever had.

تولد قبلی من بدترین روزی بود که تا به حال داشتم.

A: Have you ever met George?

آیا تا به حال “جرج” را دیده‌ای؟

B: Yes, but I’ve never met his wife.

بله، اما من هیچوقت همسرش را ندیده‌ام.

 1. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته افتاده اما تاثیرش بر زمان حال باقی مانده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I can’t get in the house. I’ve lost my keys.

من نمی‌توانم وارد خانه شوم. کلیدهایم را گم کرده‌ام.

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping.

“ترزا” خانه نیست. فکر کنم به خرید رفته است.

نکته

وقتی می‌خواهیم درباره کسی که به مکانی رفته و بعد برگشته است صحبت کنیم، از شکل حال کامل فعل be استفاده می‌کنیم. اما وقتی شخصی رفته و هنوز برنگشته است از have/has gone استفاده می‌کنیم.

A: Where have you been?

کجا بوده‌ای؟

B: I’ve just been out to the supermarket.

تازه از سوپرمارکت برگشته‌ام.

A: Have you ever been to San Francisco?

آیا تا به حال سان فرانسیسکو رفته‌ای؟

B: No, but I’ve been to Los Angeles.

نه، ولی لوس آنجلس رفته‌ام.

A: Where is Maria? I haven’t seen her forweeks.

“ماریا” کجاست؟ من هفته‌هاست ندیده‌امش.

B: She’s gone to Paris for a week. She’ll beback tomorrow.

او به پاریس رفته است. فردا برخواهد گشت.

قیدهای حال کامل

ما معمولا از قیدهای حال کامل مثل just، only just و recently در جملات حال کامل استفاده می‌کنیم. در برخی موارد هم از قیدهای زمانی استفاده می‌کنیم که در مفهوم خود زمان آینده دارند، مثلا ever و so far، until now، up to now و yet. قید ever در جملات پرسشی و yet در جملات پرسشی و منفی استفاده می‌شود.

We have just got back from our holidays.

ما همین الان از سفر برگشته‌ایم.

Have you ever seen a ghost?

آیا تا به حال روح دیده‌ای؟

Have you finished your homework yet?

آیا هنوز تکلیفت را تمام نکرده‌ای؟

Scientists have recently discovered a new breed ofmonkey.

دانشمندان به تازگی نژاد جدیدی از میمون کشف کرده‌اند.

توجه کنید

When we were children we have been toCalifornia. (نادرست)

ما با قیدهای زمانی که نشان‌دهنده پایان و تکمیل کاری است نمی‌توانیم از فعل‌های زمان حال کامل استفاده کنیم. اما می‌توانیم برای اشاره به کاری که هنوز انجام نشده از حال کامل استفاده کنیم.

I have seen that film yesterday. (نادرست)

Have you seen Helen today? (درست)

We have just bought a new car last week. (نادرست)

We have bought a new car this week. (درست)

27 پسندیده

ساختارحال کامل استمراری
از زمان حال کامل استمراری (present perfect progressive) برای بیان عملی که از گذشته شروع شده و فرایند آن تا زمان حال ادامه داشته و یا تاثیرش روی زمان حال باقی مانده استفاده می‌کنیم. تفاوت این زمان با حال کامل در این است که در حال کامل استمراری تاکید بر فرایند و ادامه‌دار بودن عمل است. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم:

ساختار حال کامل استمراری

برای ساخت این زمان به فعل کمکی have و شکل سوم فعل be یعنی been و حالت ing فعل اصلی نیاز داریم.

استثناها در اضافه کردن ing

 1. اگر آخر فعل e بود، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come - coming

Agree - agreeing

 1. برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit - sitting

fix - fixing

 1. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelling (انگلیسی بریتانیایی)

travel - traveling (انگلیسی آمریکایی)

 1. اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie - lying

سوالی کردن

برای سوالی کردن این زمان کافی است جای فعل کمکی have/has و فاعل را عوض کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم باید ابتدا جمله خبری را به پرسشی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

منفی کردن

اگر بعد از فعل کمکی have/has واژه not قرار بدهیم، فعل منفی می‌شود.

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخصHave I beenspeaking?I havebeenspeakingI have notbeenspeakingI/you/we/theyHas hebeenspeaking?he hasbeenspeakinghe has notbeenspeakinghe/she/it شکل کوتاه و بلند

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل have\has تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثالشکل کوتاهشکل بلندthey’veve’…haveI’ve not/I haven’tve not/… haven’t’…have notshe’ss’…hashe’s not/he hasn’ts not/… hasn’t’…has notکاربردهای حال کامل استمراری

 1. برای تاکید کردن روی فرایند عمل یا طول عملی که در گذشته انجام شده است و تا به حال ادامه پیدا کرده است. به مثال زیر توجه کنید:

Aaron has been repairing cars since he was sixteenyears old.

“آرون” از وقتی شانزده ساله بود ماشین تعمیر می‌کرده است.

 1. برای بیان اعمالی که در گذشته شروع شده و به احتمال زیاد تا زمان آینده هم ادامه می‌یابد یا اثرش باقی می‌ماند. این نوع کاربرد را می‌توان در پاسخ به سوالات “از کی…؟” یا “چند وقت…؟” استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید:

He has been working in this garage for ten years.

او ده سال است که در این گاراژ کار می‌کرده است.

 1. برای بیان عملی که تمام شده اما اثر آن کار تا زمان حال باقی مانده است. به مثال زیر توجه کنید:

As he has been changing tyres all morning, his clothesare dirty now.

چون او تمام صبح داشته لاستیک تعویض می‌کرده است، لباس‌هایش الان کثیف هستند.

در مثال زیر اثر کاری که در گذشته انجام شده (کثیف بودن لباس‌ها در زمان حال به خاطر عوض کردن لاستیک‌ها در گذشته) با زمان حال آمده است.

26 پسندیده

ساختارگذشته ساده
گذشته ساده در زبان انگلیسی در وهله اول برای بیان عملی که در گذشته انجام شده استفاده می‌شود. این زمان کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

ساختار گذشته ساده

بیشتر افعال انگلیسی با اضافه کردن ed- به انتهای شکل ساده به افعال گذشته تبدیل می‌شوند. این نوع افعال، افعال باقاعده محسوب می‌شوند.
برخی افعال نیز بدون قاعده خاصی به صورت گذشته در می‌آیند، این افعال بی‌قاعده هستند و باید آنها را حفظ کرد.

call >> calledlike >> likedwant >> wantedwork >> workedbreak >> brokecome >> cameسوالی کردن

برای سوالی کردن جملات گذشته ساده، از فعل کمکی did استفاده می‌کنیم. برای سوالی کردن با واژه‌های پرسشی where و what و why و when نیز به فعل کمکی did نیاز داریم. اگر بدون واژه‌های wh بخواهیم سوالی کنیم، باید ابتدای جمله Did قرار بدهیم بعد از آن فاعل و بعد فعل را به صورت ساده می‌گوییم (مانند مثال اول).
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را با فعل کمکی did به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم (مثال‌های دوم و سوم):

Did she play tennis when she was younger?

آیا او وقتی جوان‌تر بود تنیس بازی می‌کرد؟

When did you meet your wife?

کی با همسرت آشنا شدی؟

Where did you go for your holidays?

برای تعطیلات به کجا رفتی؟

نکته

دقت کنید که واژه پرسشی who با سایر واژه‌های پرسشی تفاوت دارد و وقتی می‌خواهیم درباره فاعل جمله با who جمله پرسشی بسازیم به did نیازی ندارد، زیرا که نقش who ضمیر فاعلی، ولی نقش سایر واژه‌های سوالی قید است.

Who discovered penicillin?

چه کسی پنی سیلین را کشف کرد؟

Who wrote Don Quixote?

چه کسی “دن کیشوت” را نوشت؟

منفی کردن

برای منفی کردن گذشته ساده از فعل کمکی did به علاوه منفی کننده not استفاده می‌کنیم. قبل از فعل اصلی did not یا didn’t می‌گذاریم.

They didn’t go to Spain this year.

آنها امسال به اسپانیا نرفتند.

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیافعالDid I play?I playedI did not playافعال با قاعدهDid I speak?I spokeI did not speakافعال بی‌قاعدهکاربردهای گذشته ساده

 1. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که یکبار در گذشته رخ داد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I met my wife in 1983.

من با زنم در سال 1983 آشنا شدم.

We went to Spain for our holidays.

ما برای تعطیلات به اسپانیا رفتیم.

They got home very late last night.

آنها دیشب خیلی دیر به خانه رسیدند.

 1. برای صحبت کردن درباره اتفاق‌هایی که بارها و بارها در گذشته تکرار شده و تبدیل به روتین و روندی همیشگی شده بودند (اما دیگر نیستند). معمولا برای نشان دادن این کاربرد از قیدهای تکرار (مثل sometimes, often, always و never) استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

When I was a boy I walked a mile to school every day.

وقتی پسربچه بودم هر روز برای رفتن به مدرسه یک مایل پیاده می‌رفتم.

We swam a lot while we were on holiday.

وقتی در تعطیلات به سر می‌بردیم خیلی شنا می‌کردیم.

They always enjoyed visiting their friends.

آنها همیشه از دیدن دوستانشان لذت می‌بردند.

 1. برای صحبت کردن درباره کاری که در گذشته به طور موقت در جریان بود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I lived abroad for ten years.

من ده سال خارج از کشور زندگی کردم.

He enjoyed being a student.

او از دوران دانش آموزی لذت می‌برد.

She played a lot of tennis when she was younger.

او وقتی جوان‌تر بود خیلی تنیس بازی می‌کرد.

نکته

معمولا در جملات گذشته ساده از قید ago استفاده می‌کنیم.

I met my wife a long time ago.

من خیلی وقت پیش با همسرم آشنا شدم.

25 پسندیده

ساختارگذشته استمراری
از زمان گذشته استمراری (Past Continuous) در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند، ولی حدود زمانی آنها به طور دقیق مشخص یا مهم نیست. این زمان کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.

ساختار گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری از حالت گذشته فعل be به صورت was, were به علاوه مصدر ing دار افعال (gerund) درست می‌شود.

استثناها در اضافه کردن ing

 1. اگر آخر فعل e بود، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come - coming

Agree - agreeing

 1. برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit - sitting

fix - fixing

 1. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد، دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelling (انگلیسی بریتانیایی)

travel - traveling (انگلیسی آمریکایی)

 1. اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie - lying

سوالی کردن

برای سوالی کردن جملات گذشته استمراری، یا می‌توانیم جملات پرسشی بله/خیر بسازیم یا با واژه‌های پرسشی wh سوال بسازیم. برای ساخت جملات بله/خیر جای فعل be را با فاعل عوض می‌کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم باید ابتدا جمله خبری را به پرسشی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

منفی کردن

برای منفی کردن جمله با گذشته استمراری باید بعد از فعل be و قبل از بخش ing فعل not قرار دهیم.

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخصWas I speaking?I was speaking I was notspeaking I Was hespeaking?he was speaking he was notspeaking he, she, it Were youspeaking?you were speaking you were notspeaking you, we, they کاربردهای گذشته استمراری

 1. برای صحبت کردن درباره چیزی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن بود. این کاربرد گذشته استمراری بیشتر در ابتدای داستان تعریف کردن کاربرد دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The children were doing their homework when I gothome.

وقتی به خانه رسیدم بچه‌ها داشتند تکالیفشان را انجام می‌دادند.

As I was watching television the telephone rang.

موقعی که داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم تلفن زنگ زد.

The other day I was waiting for a bus when …

یک روزی منتظر اتوبوس ایستاده بودم که …

Last week as I was driving to work …

هفته گذشته موقعی که داشتم برای رفتن به سرکار رانندگی می‌کردم …

 1. برای صحبت کردن درباره چیزی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن بود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

It was eight o’clock. I was writing a letter.

ساعت هشت بود. من داشتم یک نامه می‌نوشتم.

In July she was working in McDonald’s.

در ژوئیه او در مک دونالد کار می‌کرد.

 1. برای صحبت کردن درباره کاری که ما آن را موقتی می‌دانستیم و برای مدتی ادامه داشت. به مثال‌های زیر توجه کنید:

My head was aching.

سرم درد می‌کرد.

Everyone was shouting.

همه داشتند داد می‌زدند.

 1. برای صحبت کردن درباره اعمالی که بارها و بارها تکرار می‌شدند (ولی دیگر تکرار نمی‌شوند). معمولا در این کاربرد از قیدهای تکرار مثل always و everyday و … استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I was practicing every day, three times a day.

من هر روز تمرین می‌کردم، سه بار در روز.

They were always quarreling.

آنها همیشه با هم دعوا می‌کردند.

 1. برای صحبت کردن درباره چیزی که تغییر می‌کند، رشد می‌کند یا بهتر می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The children were growing up quickly.

بچه‌ها خیلی سریع بزرگ می‌شدند.

The town was changing quickly.

شهر داشت به سرعت عوض می‌شد.

26 پسندیده

ساختارگذشته کامل استمراری
گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی نشان می‌دهد که کاری در گذشته قبل از زمان گذشته دیگری شروع شده و پروسه‌اش تا آن زمان ادامه داشته است. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

ساختار گذشته کامل استمراری

برای ساختن این زمان از فعل گذشته have یعنی had و شکل سوم be یعنی been و حالت ing فعل اصلی استفاده می‌کنیم.

استثناها در اضافه کردن ing

 1. اگر آخر فعل e بود، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come - coming

Agree - agreeing

 1. برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit - sitting

fix - fixing

 1. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelling (انگلیسی بریتانیایی)

travel - traveling (انگلیسی آمریکایی)

 1. اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie - lying

سوالی کردن

برای سوالی کردن این زمان کافی است جای فعل کمکی had و فاعل را عوض کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

منفی کردن

اگر بعد از فعل کمکی had واژه not قرار بدهیم، فعل منفی می‌شود.

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخصHad I beenspeaking?I had beenspeaking I had not beenspeaking تمام شخص‌هاشکل کوتاه و بلند

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل had تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثالشکل کوتاهشکل بلندthey’dd’…hadI’d not/I hadn’td not/… hadn’t’…had notکاربرد گذشته کامل استمراری

برای بیان کردن عملی در گذشته که تا مدت زمانی ادامه داشته و در گذشته تمام شده است، از زمان گذشته کامل استمراری استفاده می‌کنیم. تاکید این زمان روی فرایند و ادامه‌دار بودن عمل است. به مثال زیر توجه کنید:

She had been practicing for a very long time in order toplay the piece so well.

او مدت بسیار طولانی داشته تمرین می‌کرده (است) تا بتواند قطعه را به خوبی بنوازد.

توجه

توجه کنید که عموما می‌توان جمله‌هایی که گذشته کامل استمراری هستند را بدون تغییر دادن معنای جمله در زمان گذشته کامل آورد. مثال بالا را اکنون در زمان گذشته کامل ببینید که مفهوم یکسانی با مثال بالا دارد.

She had practiced for a very long time in order toplay the piece so well.

او مدت بسیار طولانی تمرین کرده بود تا بتواند قطعه را به خوبی بنوازد.

24 پسندیده

ساختارگذشته کامل
زمان حال کامل در انگلیسی برای بیان اتفاق‌هایی به کار می‌رود که در گذشته قبل از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده‌اند (گذشته در گذشته). نزدیک‌ترین معادل برای این زمان در زبان فارسی “ماضی بعید” است. اما این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در این درس با آنها آشنا می‌شویم. قبل از اینکه به کاربردها بپردازیم باید ساختار این زمان را در نظر بگیریم.

ساختار گذشته کامل

زمان گذشته کامل با شکل گذشته فعل have به علاوه شکل سوم افعال درست می‌شود. این زمان برای تمام شخص‌ها یک حالت بیشتر ندارد. با اضافه کردن ed به انتهای اکثر افعال می‌توان شکل سوم (past participle) ساخت.

استثناهای شکل سوم افعال

 1. اگر انتهای فعل e داشت، تنها کافی است برای ساختن شکل سوم به آن d اضافه کنیم.

love - loved

 1. اگر حرف یکی مانده به آخر صدادار و استرس دار باشد، حرف بی‌صدای آخر فعل دوبار تکرار می‌شود.

admit - admitted

 1. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelled (انگلیسی بریتانیایی)

travel - traveled (انگلیسی آمریکایی)

 1. اگر انتهای فعل y باشد به i تبدیل می‌شود.

hurry - hurried

سوالی کردن

برای سوالی کردن زمان حال ساده کامل تنها کافی است جای فاعل و فعل کمکی (had) را با هم عوض کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

منفی کردن

جملاتی با این زمان تنها با قراردادن not بعد از فعل کمکی (had) و قبل از فعل اصلی انجام می‌گیرد.

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخصHad I played?I hadplayedI hadnotplayedI/you/we/they/he/she/it

I had finished the work.

من کار را تمام کرده بودم.

She had gone.

او رفته بود.

She had been going.

او داشت می‌رفت.

شکل بلند و کوتاه

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل had تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثالشکل کوتاهشکل بلندthey’dd’…hadI’d not/I hadn’td not/… hadn’t’…had notکاربردهای گذشته کامل

کاربرد فعل گذشته کامل مشابه حال کامل است با این تفاوت که اولی در گذشته و دومی در حال اتفاق می‌افتد.

 1. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته شروع شده و تا زمانی مشخص در گذشته ادامه داشته است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

When George died he and Anne had been married fornearly fifty years.

وقتی “جرج” فوت کرد او و “آن” نزدیک به پنجاه سال بود که ازدواج کرده بودند.

She didn’t want to move. She had lived in Liverpool allher life.

او دوست نداشت نقل مکان کند. او تمام عمرش را در لیورپول زندگی کرده بود.

 1. برای صحبت کردن درباره چیزی در گذشته که بارها و بارها انجام می‌شد و ممکن بود باز هم ادامه پیدا کرده باشد. به مثال زیر توجه کنید:

He had written three books and he was working onanother one.

او سه کتاب نوشته بود و داشت روی یک کتاب دیگر کار می‌کرد.

نکته

ما معمولا برای نشان دادن کاری که در گذشته انجام گرفته از حرف اضافه since استفاده می‌کنیم.

They had studied with us since the previous week.

آنها از هفته گذشته پیش ما مانده بودند.

I was sorry when the factory closed. I had workedthere since I left school.

متاسف شدم وقتی کارخانه بسته شد. من از وقتی مدرسه را ترک کردم آنجا کار کرده بودم.

 1. برای صحبت کردن درباره تجربه‌هایمان تا زمان حاضر. برای این کاربرد معمولا از قیدهای ever و never استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

My eighteenth birthday was the worst day I had ever had.

تولد هجده سالگی‌ام بدترین روزی بود که تا به حال تجربه کرده بودم.

I was pleased to meet George. I hadn’t met him before, even though I had met his wife several times.

من از دیدن “جرج” خوشحال بودم. قبلا او را ندیده بودم، اگرچه همسرش را چندین بار دیده بودم.

 1. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته افتاده اما تاثیرش بر زمانی در گذشته باقی مانده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I couldn’t get into the house. I had lost my keys.

من نمی‌توانستم وارد خانه شوم. کلیدهایم را گم کرده بودم.

Teresa wasn’t at home. She had gone shopping.

“ترزا” خانه نبود. او به خرید رفته بود.

نکته

در جملات شرطی، فرضیه‌ها و آرزوها اگر بخواهیم درباره گذشته صحبت کنیم همیشه از گذشته کامل استفاده می‌کنیم.

I would have helped him if he had asked.

اگر از من خواسته بود به او کمک می‌کردم.

It was very dangerous. What if you had got lost?

کار خیلی خطرناکی بود. اگر گم شده بودی چه؟

I wish I hadn’t spent so much money last month.

ای کاش من ماه گذشته آنقدر پول خرج نکرده بودم.

21 پسندیده

ساختارآینده ساده
فعل با will در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی است که در زمان آینده صورت گرفته است. این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

ساختار آینده با will

برای ساخت زمان آینده از فعل کمکی will و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم.

سوالی کردن

برای سوالی کردن زمان آینده تنها کافی است جای فاعل و فعل کمکی (will) را با هم عوض کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

منفی کردن

منفی کردن جملاتی با این زمان تنها با قرار دادن not بعد از فعل کمکی (will) و قبل از فعل اصلی انجام می‌گیرد.

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخصWill I speak? I will speakI will notspeak تمام شخص‌هاشکل کوتاه و بلند

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل will تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثالشکل کوتاهشکل بلندthey’llll’…willI’ll not/I won’tll not/… won’t’…will notکاربردهای زمان آینده با will

 1. برای بیان تصمیمات آنی. وقتی در زمان حال یک تصمیم یا فکری به ذهن خطور کند برای بیان آن تصمیمی از آینده با will استفاده می‌کنیم. برای ترجمه هم می‌توانیم از “خواهم، خواهی، خواهد …” و هم از مضارع اخباری استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

Come on, I will help you sort the files.

بیا، من کمکت خواهم کرد فایل‌ها را مرتب کنی.

 1. برای بیان امید، نظر، احتمال یا حدسی که درباره آینده باشد می‌توان از will استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

You won’t finish it in just one day.

تو نخواهی توانست در تنها یک روز کار را تمام کنی.

It will rain tomorrow.

فردا باران خواهد بارید.

 1. برای دادن قول یا تعهدی در زمان آینده از will استفاده می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

I will wash the dishes tomorrow.

من فردا ظرف‌ها را خواهم شست.

 1. در جملات شرطی نوع اول، برای بیان کاری که مشروط بر عملی در آینده صورت خواهد گرفت. به مثال زیر توجه کنید:

If I need help, I will tell you.

اگر کمک بخواهم، به تو خواهم گفت.

23 پسندیده

ساختارآینده استمراری
از زمان استمراری در زبان انگلیسی برای تاکید کردن بر عملی ادامه‌دار در زمان آینده استفاده می‌شود. در این بخش با این زمان آشنا می‌شویم. ابتدا با ساختار زمان آینده استمراری آشنا می‌شویم.

ساختار آینده استمراری

برای ساخت این زمان باید از فعل کمکی will به علاوه be و حالت ing دار فعل اصلی استفاده کنیم.

استثناها در اضافه کردن ing

 1. اگر آخر فعل e بود، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come - coming

Agree - agreeing

 1. برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit - sitting

fix - fixing

 1. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelling (انگلیسی بریتانیایی)

travel - traveling (انگلیسی آمریکایی)

 1. اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie - lying

سوالی کردن

برای سوالی کردن زمان آینده استمراری تنها کافی است جای فاعل و فعل کمکی (will) را با هم عوض کنیم.

منفی کردن

جملاتی با این زمان تنها با قرار دادن not بعد از فعل کمکی (will) و قبل از be انجام می‌گیرد.

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخصWill I bespeaking?I will bespeaking I will not bespeaking تمام شخص‌هاشکل بلند و کوتاهمثالشکل کوتاهشکل بلندthey’llll’…willI’ll not/I won’tll not/… won’t’…will not

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل will تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

کاربردهای آینده استمراری

 1. برای بیان اعمالی ادامه‌دار و پروسه‌ای در زمان آینده از زمان آینده استمراری استفاده می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

In an hour she will be sitting at her table with her friends. They will be talking. They will be playing bingo.

تا یک ساعت دیگر او با دوستانش پشت میز خواهد بود. آنها با هم صحبت خواهند کرد. آنها بینگو بازی خواهند کرد.

 1. برای بیان اعمالی که گوینده از وقوع آن اطمینان دارد و وقوع آن عمل را منطقی می‌داند. به مثال زیر توجه کنید:

She will be seeing Charles, a good-looking man she metthere last week.

او با “چارلز” ملاقات خواهد کرد، مرد خوش تیپی که هفته پیش با او آنجا آشنا شد.

23 پسندیده

ساختارآینده کامل
از زمان آینده کامل (Future Perfect) در زبان انگلیسی برای بیان عملی در آینده که زودتر از عملی دیگر به اتمام خواهد رسید استفاده می‌شود. این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

ساختار آینده کامل

زمان آینده کامل از will به علاوه have و شکل سوم افعال درست می‌شود. با اضافه کردن ed به اغلب فعل‌ها می‌توان شکل سوم افعال (past participle) ساخت.

استثناهای شکل سوم افعال

 1. اگر انتهای فعل e داشت تنها کافی است برای ساختن شکل سوم به آن d اضافه کنیم.

love - loved

 1. اگر حرف یکی مانده به آخر صدادار و استرس‌دار باشد، حرف بی صدای آخر فعل دوبار تکرار می‌شود.

admit - admitted

 1. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelled (انگلیسی بریتانیایی)

travel - traveled (انگلیسی آمریکایی)

 1. اگر انتهای فعل y باشد به i تبدیل می‌شود.

hurry - hurried

سوالی کردن

برای سوالی کردن زمان آینده کامل تنها کافی است جای فاعل و فعل کمکی (will) را با هم عوض کنیم.

منفی کردن

جملاتی با این زمان تنها با قرار دادن not بعد از فعل کمکی (will) و قبل از have انجام می‌گیرد.

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخص?Will I have played/spokenI will have played/spokenI will not have played/spokenتمام شخص‌هاشکل بلند و کوتاه

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل will تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثالشکل کوتاهشکل بلندthey’llll’…willI’ll not/I won’tll not/… won’t’…will notکاربردهای آینده کامل

 1. برای بیان عملی که در آینده تکمیل شده و تمام خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید:

Don’t worry, he will have repaired the bike by then.

نگران نباش، او تا آن موقع دوچرخه را تعمیر خواهد کرد.

 1. برای بیان حدس یا پیش بینی درباره اتفاقی که افتاده یا در آینده‌ای نزدیک خواهد افتاد. به مثال زیر توجه کنید:

He will probably have noticed that his bike is broken.

او احتمالا متوجه خواهد شد [متوجه شده است] که دوچرخه‌اش خراب شده است.

23 پسندیده

ساختارآینده کامل استمراری
از زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous) در زبان انگلیسی برای بیان پروسه و عملی ادامه‌دار که تا زمانی مشخص در آینده اتفاق افتاده استفاده می‌شود. این زمان کاربرد چندانی در زبان انگلیسی ندارد، چرا که اغلب این مفاهیم را با آینده کامل بیان می‌کنند. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

ساختار آینده کامل استمراری

برای ساخت این زمان از فعل کمکی will به علاوه have و شکل سوم فعل be یعنی been و شکل ing فعل اصلی استفاده می‌کنیم.

استثناها در اضافه کردن ing

 1. اگر آخر فعل e بود، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come - coming

Agree - agreeing

 1. برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit - sitting

fix - fixing

 1. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelling (انگلیسی بریتانیایی)

travel - traveling (انگلیسی آمریکایی)

 1. اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie - lying

سوالی کردن

برای سوالی کردن این زمان کافی است جای فعل کمکی will و فاعل را عوض کنیم.

منفی کردنجمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخصWill I havebeenspeaking?I will havebeenspeaking I will not havebeen speakingتمام شخص‌ها

اگر بعد از فعل کمکی will واژه not قرار بدهیم، فعل منفی می‌شود.

شکل کوتاه و بلند

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل will تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثالشکل کوتاهشکل بلندthey’llll’…willI’ll not/I won’tll not/… won’t’…will notکاربرد آینده کامل استمراری

برای بیان عملی ادامه‌دار که حالت پروسه‌ای و دنباله‌دار دارد و در گذشته شروع شده و تا زمانی در آینده ادامه خواهد داشت، از زمان حال کامل استمراری استفاده می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

By 8 o’clock, I will have been using my computer for 3 hours.

تا ساعت 8، سه ساعت خواهد شد که من دارم از کامپیوترم استفاده می‌کنم.

23 پسندیده

ساختارآینده درگذشته
آینده در گذشته (future in the past) در زبان انگلیسی برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته فکر می‌کردیم در آینده اتفاق خواهد افتاد (اتفاق افتادن یا نیفتادن آن اهمیتی ندارد). آینده در گذشته با دو ساختار would و was/were going to درست می‌شود.

آینده در گذشته با going to

اگر در زمان گذشته برای انجام عملی در آینده برنامه ریزی کرده بودیم و الان داریم درباره آن برنامه و کار صحبت می‌کنیم آینده در گذشته با going to به کار می‌بریم. در فارسی از “قرار بود” برای ترجمه این جملات استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He was going to watch the movie yesterday.

او دیروز قرار بود فیلم را تماشا کند.

Jane said Sam was going to bring his sister with him, buthe came alone.

“جین” گفت “سم” قرار بود خواهرش را با خود بیاورد اما تنها آمد.

آینده در گذشته با would

از آینده با فعل would برای بیان قول یا تعهد یا کارهای داوطلبانه استفاده می‌شود. دقت داشته باشید که بعد از would فعل به صورت ساده می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He promised he would send a postcard from Egypt.

او قول داد که از مصر کارت پستال بفرستد.

I knew Julie would make dinner.

می‌دانستم “جولی” شام حاضر خواهد کرد.

آینده در گذشته استمراری

ساختار این زمان با would/should به علاوه be و شکل ing فعل اصلی ساخته می‌شود. برای بیان عملی ادامه‌دار و پروسه‌ای که در زمان گذشته قصد انجام شدنش را داشتیم و الان می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم، از آینده در گذشته استمراری استفاده می‌کنیم. برای پیش بینی کردن درباره واقعه‌ای که در گذشته امکان رخ دادن داشت نیز زمان آینده در گذشته به کار می‌بریم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He said that he would be practicing the piano during thefollowing week.

او گفت که در طی هفته آینده پیانو تمرین خواهد کرد.

If you flew by plane, you would be taking a risk.

اگر با هواپیما پرواز کردید، ریسکی را به جان خریده‌اید.

23 پسندیده

ساختارآینده درگذشته استمراری
آینده در گذشته (future in the past) در زبان انگلیسی برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته فکر می‌کردیم در آینده اتفاق خواهد افتاد (اتفاق افتادن یا نیفتادن آن اهمیتی ندارد). آینده در گذشته با دو ساختار would و was/were going to درست می‌شود.

آینده در گذشته با going to

اگر در زمان گذشته برای انجام عملی در آینده برنامه ریزی کرده بودیم و الان داریم درباره آن برنامه و کار صحبت می‌کنیم آینده در گذشته با going to به کار می‌بریم. در فارسی از “قرار بود” برای ترجمه این جملات استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He was going to watch the movie yesterday.

او دیروز قرار بود فیلم را تماشا کند.

Jane said Sam was going to bring his sister with him, buthe came alone.

“جین” گفت “سم” قرار بود خواهرش را با خود بیاورد اما تنها آمد.

آینده در گذشته با would

از آینده با فعل would برای بیان قول یا تعهد یا کارهای داوطلبانه استفاده می‌شود. دقت داشته باشید که بعد از would فعل به صورت ساده می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He promised he would send a postcard from Egypt.

او قول داد که از مصر کارت پستال بفرستد.

I knew Julie would make dinner.

می‌دانستم “جولی” شام حاضر خواهد کرد.

آینده در گذشته استمراری

ساختار این زمان با would/should به علاوه be و شکل ing فعل اصلی ساخته می‌شود. برای بیان عملی ادامه‌دار و پروسه‌ای که در زمان گذشته قصد انجام شدنش را داشتیم و الان می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم، از آینده در گذشته استمراری استفاده می‌کنیم. برای پیش بینی کردن درباره واقعه‌ای که در گذشته امکان رخ دادن داشت نیز زمان آینده در گذشته به کار می‌بریم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He said that he would be practicing the piano during thefollowing week.

او گفت که در طی هفته آینده پیانو تمرین خواهد کرد.

If you flew by plane, you would be taking a risk.

اگر با هواپیما پرواز کردید، ریسکی را به جان خریده‌اید.

21 پسندیده

ساختارآینده درگذشته کامل استمراری
از زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous) در زبان انگلیسی برای بیان پروسه و عملی ادامه‌دار که تا زمانی مشخص در آینده اتفاق افتاده استفاده می‌شود. این زمان کاربرد چندانی در زبان انگلیسی ندارد، چرا که اغلب این مفاهیم را با آینده کامل بیان می‌کنند. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

ساختار آینده کامل استمراری

برای ساخت این زمان از فعل کمکی will به علاوه have و شکل سوم فعل be یعنی been و شکل ing فعل اصلی استفاده می‌کنیم.

استثناها در اضافه کردن ing

 1. اگر آخر فعل e بود، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come - coming

Agree - agreeing

 1. برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit - sitting

fix - fixing

 1. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelling (انگلیسی بریتانیایی)

travel - traveling (انگلیسی آمریکایی)

 1. اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie - lying

سوالی کردن

برای سوالی کردن این زمان کافی است جای فعل کمکی will و فاعل را عوض کنیم.

منفی کردنجمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخصWill I havebeenspeaking?I will havebeenspeaking I will not havebeen speakingتمام شخص‌ها

اگر بعد از فعل کمکی will واژه not قرار بدهیم، فعل منفی می‌شود.

شکل کوتاه و بلند

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل will تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثالشکل کوتاهشکل بلندthey’llll’…willI’ll not/I won’tll not/… won’t’…will notکاربرد آینده کامل استمراری

برای بیان عملی ادامه‌دار که حالت پروسه‌ای و دنباله‌دار دارد و در گذشته شروع شده و تا زمانی در آینده ادامه خواهد داشت، از زمان حال کامل استمراری استفاده می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

By 8 o’clock, I will have been using my computer for 3 hours.

تا ساعت 8، سه ساعت خواهد شد که من دارم از کامپیوترم استفاده می‌کنم.

23 پسندیده

ساختارآینده درگذشته کامل
آینده در گذشته (future in the past) در زبان انگلیسی برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته فکر می‌کردیم در آینده اتفاق خواهد افتاد (اتفاق افتادن یا نیفتادن آن اهمیتی ندارد). آینده در گذشته با دو ساختار would و was/were going to درست می‌شود.

آینده در گذشته با going to

اگر در زمان گذشته برای انجام عملی در آینده برنامه ریزی کرده بودیم و الان داریم درباره آن برنامه و کار صحبت می‌کنیم آینده در گذشته با going to به کار می‌بریم. در فارسی از “قرار بود” برای ترجمه این جملات استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He was going to watch the movie yesterday.

او دیروز قرار بود فیلم را تماشا کند.

Jane said Sam was going to bring his sister with him, buthe came alone.

“جین” گفت “سم” قرار بود خواهرش را با خود بیاورد اما تنها آمد.

آینده در گذشته با would

از آینده با فعل would برای بیان قول یا تعهد یا کارهای داوطلبانه استفاده می‌شود. دقت داشته باشید که بعد از would فعل به صورت ساده می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He promised he would send a postcard from Egypt.

او قول داد که از مصر کارت پستال بفرستد.

I knew Julie would make dinner.

می‌دانستم “جولی” شام حاضر خواهد کرد.

آینده در گذشته استمراری

ساختار این زمان با would/should به علاوه be و شکل ing فعل اصلی ساخته می‌شود. برای بیان عملی ادامه‌دار و پروسه‌ای که در زمان گذشته قصد انجام شدنش را داشتیم و الان می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم، از آینده در گذشته استمراری استفاده می‌کنیم. برای پیش بینی کردن درباره واقعه‌ای که در گذشته امکان رخ دادن داشت نیز زمان آینده در گذشته به کار می‌بریم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He said that he would be practicing the piano during thefollowing week.

او گفت که در طی هفته آینده پیانو تمرین خواهد کرد.

If you flew by plane, you would be taking a risk.

اگر با هواپیما پرواز کردید، ریسکی را به جان خریده‌اید.

23 پسندیده

أاااا چقدر زیاده :astonished::astonished::astonished::astonished: من هنوز نخوندم ولی حتما میخونمش :blush::hugs::rose: ممنون بخاطر این تاپیک :pray::star_struck::smiling_face_with_three_hearts:

11 پسندیده

خواهش میکنم انشاالله که مفیدباشه براتون
16تازمان هست

13 پسندیده

خب می بینم ک تاپیکتون خیییلی طرفدار پیدا کرده و ازش استفاده های بهینه میشه :blush:

اینجا :point_up_2:هم استفاده شد :clap::clap::clap:

12 پسندیده