کتاب پوکوهانتس (فصل ۵)

CHAPTER FIVE

فصل پنجم

Pocahontas falls in Love

“پوکوهانتس عاشق می شود.”

After many months, Pocahontas met John Rolfe. He was a young tobacco farmer. John Rolfe was very kind to her. She loved him and he loved her. They were very happy together.

پس از ماهها ، پوکوهانتس با جان رولف آشنا شد. او کشاورز جوان دخانیات بود. جان رولف با او بسیار مهربان بود. پوکوهانتس دوستش داشت و جان هم پوکوهانتس رادوست داشت. آنها با هم بسیار خوشحال بودند.

John Rolfe wanted to marry Pocahontas. But Pocahontas wanted to speak to her father first.

جان رولف می خواست با پوکوهانتس ازدواج کند. اما پوکوهانتس ابتدا می خواست با پدرش صحبت کند.

One day Pocahontas and John Rolfe went to visit Powhatan. The great chief was pleased to see his daughter.

یک روز پوکوهانتس و جان رولف به دیدار پوهاتان رفتند. رئیس بزرگ از دیدن دخترش خوشحال شد.

“Father, this is John Rolfe. I met him in Jamestown. He is a very kind person. I love him and I’m going to marry him.”

“پدر ، این جان رولف است. من در جیمزتاون او را ملاقات کردم. او فردی بسیار مهربان است. من او را دوست دارم و قصد دارم با او ازدواج کنم.”

“You are a young woman now, Pocahontas. It is time for you to marry the man you love.” Powhatan embraced his daughter and John.

“پوکوهانتس ،اکنون یک زن جوان هستی. زمان آن است که توبا مردی که دوستش داری ازدواج کنی.” پوهاتان دختر و جان را در آغوش گرفت.

“Great chief, I love your daughter and I want to take care of her,” said John Rolfe.

جان رولف گفت: “رئیس بزرگ ، من دختر شما را دوست دارم و می خواهم از او مراقبت کنم.”

In April 1614, Pocahontas married John Rolfe in the Anglican Church. She was the first American Indian to marry a white man. Pocahontas wore a beautiful white dress. She had flowers in her hair. She and John Rolfe laughed and danced on this special day. All the people in Jamestown celebrated the marriage. There were great festivities with music and dancing. Nantaquas and many other Indians came to celebrate. At the wedding meal there were white men and Indians. They were all good friends. They sat around a long table. There were all types of good food to eat. Pocahontas’ marriage brought peace to the Virginia Colony. The colony began to grow.

در آوریل 1614 ، پوکوهانتس با جان رولف در کلیسای آنگلیکن ازدواج کرد. او اولین سرخپوست آمریکایی بود که با یک مرد سفیدپوست ازدواج کرد. پوکوهانتس لباس سفید زیبایی داشت. گلهایی در موهایش داشت. او و جان رولف در این روز ویژه خندیدند و رقصیدند. همه مردم جیمزتاون ازدواج آن دو را جشن گرفتند. جشن بزرگی با موسیقی و رقص برگزار شد. نانتاكواس و بسیاری دیگر از سرخپوست ها برای جشن گرفتن آمدند. در وعده های عروسی مردان سفید پوست و سرخپوست ها حضور داشتند. همه آنها دوستان خوبی بودند. آنها دور یک میز طولانی نشستند. انواع غذا برای خوردن وجود داشت. ازدواج پوکوهانتس باعث آرامش در مستعمره ویرجینیا شود. مستعمره شروع به پیشرفت کرد.

Soon after their marriage, Pocahontas and John went to London. Pocahontas was surprised to see many new things in England. In London she wore beautiful English clothes. Everyone wanted to meet her. She met the most important people of London. She even met King James I! Everyone loved the Indian princess.

پس از ازدواجشان ، پوکوهانتس و جان به لندن رفتند. پوکوهانتس از دیدن چیزهای جدید زیادی در انگلیس شگفت زده شد. در لندن لباس های انگلیسی زیبایی پوشید. همه می خواستند او را ملاقات کنند. او با مهمترین مردم لندن آشنا شد. او حتی پادشاه جیمز اول را ملاقات کرد! همه عاشق شاهزاده خانم سرخپوست بودند.

In London Pocahontas met John Smith again after many years! This was a wonderful surprise. They talked about their adventures in Jamestown.

در لندن پوکوهانتس پس از سالها دوباره با جان اسمیت دیدار کرد! این یک سوپرایز فوق العاده بود. آنها درباره ماجراهای خود در جیمزتاون صحبت کردند.

Pocahontas and John Rolfe had a son. They were very happy. They called him Thomas. After Thomas’ birth, Pocahontas became very ill. She died in England in 1617, at the age of 21. This was a tragic event. Many people mourned her. They remembered the courageous Indian princess.

پوکوهانتس و جان رولف پسری داشتند. آنها بسیار خوشحال بودند. آنها او را توماس نامیدند. پس از تولد توماس ، پوکوهانتس بسیار بیمار شد. او در سال 1617 در 21 سالگی در انگلیس درگذشت. این یک واقعه غم انگیز بود. بسیاری از مردم برای او عزاداری کردند. آنها شاهزاده خانم سرخپوست را به یاد دارند.

Young Thomas was educated in Britain by his uncle Henry Rolfe. John Rolfe was heartbroken. He didn’t want to live in Britain. He returned to Virginia to grow tobacco. He became an important tobacco farmer. He had a very big tobacco plantation.

توماس جوان توسط عمویش هنری رولف در انگلیس تحصیل کرد. جان رولف دلش شکسته بود. او نمی خواست در انگلیس زندگی کند. وی برای پرورش دخانیات به ویرجینیا بازگشت. او یک کشاورز مهم دخانیات شد. او مزارع توتون و تنباکو بسیار بزرگی داشت.

When Thomas Rolfe was an adult, he left Britain. He went to America to visit his mother’s land. He met his mother’s tribe. He liked the New World and remained there. In 1788 the Virginia Colony became a state of the United States.

هنگامی که توماس رولف بزرگسال بود ، انگلیس را ترک کرد. او برای بازدید از سرزمین مادریش به آمریکا رفت. او با قبیله مادرش آشنا شد. او دنیای جدید را دوست داشت و در آنجا ماند. در سال 1788 ، ویرجینیا مستعمره ایالات متحده شد.

There are still descendants of Thomas Rolfe, Pocahontas’ son, in Virginia today.

هنوز نوادگان توماس رولف،پسر پوکوهانتس در ایالات ویرجینیا امروزی هستند.

==================
این تاپیک مربوط به فصل« فصل 05 » در نرم‌افزار «زیبوک» است.
مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « داستان واقعی پوکاهونتاس »

10 پسندیده

زمان آن است که با مردی که دوستش داری ازدواج کنی

۱دنیا تشکر و قدردانی :sunflower::blossom::tulip::bouquet::cherry_blossom::rose::rose::rose::hibiscus::sunflower::hibiscus:خیلی خیلی محبت کردیند شرمنده شدم :see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::pray::pray::pray::tulip::tulip::tulip::tulip::tulip::rose::rose::rose::rose::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::sunflower::sunflower::sunflower:بازهم سپاس فراوان :sunflower::sunflower::sunflower::tulip::tulip::tulip::bouquet::bouquet::bouquet::rose::rose::rose::rose: