دختر حیله گر (قسمت لغات)

Tricky Girl- Vocabulary Lesson

دختر حیله گر - درس واژگان

Welcome to the vocabulary lesson for “A kiss”.

به درس واژگان برای “بوسه” خوش آمدید.

OK, Let’s start…

باشه بیا شروع کنیم…

Carlos buys a new car. It’s very expensive. It’s a huge, blue, fast car.

کارلوس ماشین جدیدی را خریداری می کند. بسیار گران است این یک اتومبیل بزرگ ، آبی و سریع است.

“Huge”, huge means very very big, super big. So, it’s a huge, huge. Huge means very very big, very very very big. It’s a very very very big car. It’s a huge car. OK.

“عظیم” ، عظیم به معنی بسیار بسیار بزرگ ، فوق العاده بزرگ است. بنابراین ، این عظیم، عظیم است. عظیم به معنی بسیار بسیار بزرگ است ، خیلی خیلی خیلی بزرگ. این یک ماشین خیلی خیلی خیلی بزرگ است. این یک ماشین عظیم است. خوب.

While driving down the street, he sees a girl. So “ While” means at the same time. Same time, driving down the street, seeing the girl – same time. They happen at the same time. So while driving down the street. Carlos sees a girl on a bicycle.

او در حالیکه به سمت خیابان رانندگی می کرد ، دختری را می بیند. بنابراین “در حالی” به معنای هم زمان است. هم زمان ، رانندگی در خیابان ، دیدن دختر - در همان زمان. آنها در همان زمان اتفاق می افتند. بنابراین هنگام رانندگی به سمت خیابان. کارلوس دختری را با دوچرخه می بیند.

OK, he yells to her: What’s up? “What’s up” is a common way to say hello. We say “ what’s up, what’s up”. It’s very popular to say: what’s up? So instead of saying “ hello” , if you have a friend, you see your friend, someone you know, you say “what’s up?” When I see my friend, sometimes I say : what’s up. It means “hello” or How are you” – what’s up… what’s up?

خوب ، او برایش فریاد می زند: چه خبر؟ “چه خبر"روشی متداول برای سلام کردن است. ما می گوییم: چه خبر ، چه خبر است.” گفتن آن بسیار محبوب است: چه خبر؟ بنابراین به جای گفتن “سلام” ، اگر دوستی دارید ، دوستتان را می بینید ، شخصی را که می شناسید ، می گویید “چه خبر؟” وقتی دوستم را می بینم ، گاهی می گویم: چه خبر . این به معنای “سلام” یا شما چطور هستید" - چه خبر … چه خبر؟

So Carlos says “ what’s up” to the girl but she ignores him.

بنابراین کارلوس می گوید "چه خبر"به دختر اما او نادیده اش می گیرد.

To ignore means you don’t listen to someone and you don’t pay attention to someone. You don’t look at them. You don’t listen to them. That’s ignore.

نادیده گرفتن بدان معنی است که به کسی گوش نمی کنی و به کسی توجه ی نمی کنی. شما به آن نگاه نمی کنید. شما به آن گوش نمی دهید. این نادیده گرفتن است.

Say “ he ignored her “ means he did not listen to her. He did not look at her. He ignored her or ignores ( present : ignores). She ignores Carlos. She does not look at Carlos. She does not listen to Carlos. She ignores him.

بگو " او را نادیده اش گرفت" به این معناست كه به او گوش نداد. نگاهش نکرد. او آن را نادیده گرفت یا ندید گرفت (شخص: نادیده می گیرد). او کارلوس را نادیده می گیرد. او به کارلوس نگاه نمی کند. او به کارلوس گوش نمی دهد. او را نادیده می گیرد.

And then Carlos yells “ How’s it going?” How’s it going…How’s it going means How are you. How are you. We often say “ how’s it going or how’s it goin. The last sound “g” sometimes “g” going, going. Sometime no “g” sound: goin… goin… goin. It’s the same meaning, the same just different pronunciation. So “ How’s it going” means “ How are you”.

و بعد کارلوس فریاد می زند: “چگونه می گذرانی؟” چطور هستید… چطور می گذرانی معنیش می شود حالت چطوره.چطوری.ما غالباً می گوییم “چگونه می گذرد یا چگونه می گذرانی”. آخرین صدای “g” گاهی اوقات “g” می دهد going.گاهی اوقات صدای "g"صدا نمی دهد: goin … goin … goin. این همان معنی است ، همان تلفظ متفاوت است. بنابراین "چگونه می گذرد"به معنای "شما چطورهستید"است.

So he yells to her “ how’s it going”. She keeps walking and ignores him. Keeps, here “keeps” means continues. Keep has another meaning . Keep can mean something else. But here, in this article: keeps means continues. continues. She continues walking. She keeps walking. OK, keeps and continues. So she keeps walking and she ignores him.

بنابراین اوفریاد میزند"چگونه میگذرانی.“او پیاده میشودواورانادیده میگیرد.نگه میدارد ، دراینجا"نگه میدارد” به معنی ادامه دار است. نگه داشتن معنای دیگری دارد. نگه داشتن می تواند به معنای چیز دیگری باشد. اما در اینجا ، در این مقاله: نگه داشتن به معنی ادامه دار است. ادامه می یابد. او همچنان راه می رود. او همچنان راه می رود.خوب ، نگه می دارد و ادامه میدهد.بنابراین اوپیاده روی میکند و اورا نادیده اش میگیرد.

He yells “ hey, why won’t you talk to me?”

او فریاد می زند: “سلام ، چرا با من صحبت نمی کنید؟”

OK, won’t means will not. “ Why will you not talk to me” is what he saying but in normal speech, normal speaking, we don’t say “ will not”. We usually say “ won’t”.“ I won’t go to the store” means I will not go to the store ( and it’s future,right future) So he asks her “ why won’t you talk to me?” – Why will you not talk to me?

خوب،به معنی نخواهدبود."چرا شمابامن صحبت نخواهید کرد"همان چیزی است که او میگوید،امادرگفتارعادی،صحبت معمولی،ما نمیگوییم"نخواهد."ما معمولاً می گویم “نمی شود.” "من به فروشگاه نمی روم.“یعنی من به فروشگاه نخواهم رفت (و این آینده ، آینده صحیح است) بنابراین اوازش می پرسد"چرا با من صحبت نمیخواهید بکنید؟”- چرا بامن صحبت نمیخواهید بکنید؟

And he says “ I want to go to dinner with you”. OK. he wants a date. He wants to go to a restaurant with her. He says: “ I’ll take you to an expensive restaurant, not a cheap restaurant, right? He wants to take her to an expensive restaurant.

و او می گوید: “من می خواهم با شما به شام ​​بروم.” خوب. او یک تاریخ می خواهد. او می خواهد با او به رستوران برود. او می گوید: "من شما را به یک رستوران گرانقیمت ، نه یک رستوران ارزان می برم ، درسته؟ او می خواهد او را به یک رستوران گرانقیمت ببرد.

Finally the girl turns and looks at him and she says: I don’t want to go to dinner. But she says: if you give me your car, I will give you a surprise. Oh give me your car and I will give you a surprise. So “ if you give me your car” – so he has to do that first, the first action. And then, if that happens, then she will give him a surprise.

سرانجام دختر می چرخد ​​و به او نگاه می کند و می گوید: نمی خواهم به شام ​​بروم. اما او می گوید: اگر شما ماشینت رابه من بدهید ، من شمارا شگفت زده می کنم. اوه ماشین خودم را به شما بدهم و من را شگفت زده می کنید. بنابراین “اگر ماشین خود را به من بدهید” - بنابراین او باید اولین اقدام را انجام دهد. و پس از آن ، اگر این اتفاق بیفتد ، او را غافلگیر خواهدکرد.

Carlos says: OK because she is beautiful. He jumps out of the car. He gives her the keys and he says: here are the keys. OK, here are the keys. We usually say : here… here is the book, here are the keys. We say: here is or here are when we give something to someone, here is the key. here is the money, here are the keys…

کارلوس می گوید: خوب ، زیرا او زیبا است. او از ماشین بیرون می پرد. کارلوس کلیدهایش را به او می دهد و می گوید: اینهم کلیدها هستند. خوب ، اینهم کلیدها هستند. ما معمولاً می گوییم: اینجا … اینجا کتاب است ، کلیدها در اینجا هستند. ما می گوییم: اینجا است یا اینجا وقتی هستیم که چیزی را به کسی می دهیم ، اینهم کلید است. اینجا پول است ، اینجا کلیدها …

OK, so Carlos gives the keys to beautiful blond girl. The beautiful blond takes the keys and then kisses Carlos on the cheek. She kisses the side of your face, right?

خوب ، بنابراین کارلوس کلیدهایی را به دختر بلوند زیبا می دهد. بلوند زیبا کلیدها را می گیرد و سپس روی گونه ی کارلوس یک بوسه می زند. اویک سمت صورتش را فقط می بوسد ، درسته؟

So she kisses Carlos on the side of his face on the cheek… OK, just on the cheek.

بنابراین او کارلوس را در یک سمت از صورتش را می بوسد … خوب ، فقط روی گونه.

Then she jumps into the car and drives away… Carlos stands on the sidewalk. Sidewalk is next to the street, right? It’s where people walk. So the street, the street is for cars, cars and buses only and the sidewalk next to the street, right? Sidewalk where people walk. Side of the street.

سپس او به داخل ماشین سوار می شود و دور می شود … کارلوس در پیاده رو ایستاده است. پیاده رو کنار خیابان ، درسته؟ جاییکه مردم قدم می زنند. بنابراین خیابان ، خیابان فقط برای اتومبیل ، ماشین و اتوبوس و در کنار پیاده رو ،خیابان است ، درسته؟ پیاده رو که مردم در آن قدم می زنند. کنار خیابان.

OK, so he stands on the sidewalk. And now he has no car and no girl. He says: that’s it, just a kiss on the cheek. OK, that’s it…. THAT’S IT… That’s it means: there is no more.

خوب ، بنابراین او در پیاده رو ایستاده است. و حالا او نه ماشین و نه دختر را ندارد. او می گوید: همین ، فقط بوسه روی گونه. خوب، این …. این است … این بدان معنی است: دیگر وجود ندارد.

There is nothing more. Nothing more is coming, nothing more to get, nothing more to do. So basically means finished. So he says “ that’s it “ , it means he only got a kiss, he will not get more from her, he will not get something else, only a kiss. That’s it . sometimes we say: that’s all…that’s all – same meaning. that’s all or that’s it means totally finished.

چیز دیگری نیست نه چیز دیگری در راه است ، نه چیزی بیشتر برای بدست آوردن ، نه کاری بیشتر برای انجام دادن. بنابراین اساساً به معنای تمام شده است. بنابراین او می گوید “این همان است”، این بدان معناست که او فقط بوسه ای گرفت ، او بیشتر از او بدست نمی آورد ، چیز دیگری را دریافت نمی کند ، فقط بوسه. خودش است. بعضی اوقات می گوییم: همه … این همه است - معنی یکسان. این تمام است یا این بدان معنی است که تمام شده است.

In a restaurant you will use this. When you finish eating, the waiter or the waitress will come and ask you: Do you want something else? Do you want more food. Do you want more drinks? OK. If you’re finished, you say: that’s it…that’s it means we are finished eating. We don’t want more food. We don’t want more drinks. Right? We are finished. Bring the check. Bring the bill. So at the end, when you finish eating in the restaurant, tell the waiter: that’s it, right, means you’re finished.

در رستوران از این استفاده خواهید کرد. وقتی غذا را تمام کردید ، پیشخدمت مرد یا پیشخدمت زن می آیند و از شما سؤال می کنند: آیا چیز دیگری می خواهید؟ آیا غذای بیشتری می خواهید. نوشیدنی بیشتری می خواهید؟ خوب. اگر به پایان رسید ، می گویید: همین … این بدان معنی است که ما غذا را تمام کرده ایم. ما غذای بیشتری نمی خواهیم. ما نوشیدنی بیشتری نمی خواهیم. درسته؟ تمام شد صورتحساب را برایمان بیاورید. صورتحساب را بیاورید. بنابراین در پایان ، وقتی غذا را در رستوران به پایان رساندید ، به پیشخدمت بگویید: این درست است ، به این معنی است که شما تمام کرده اید.

OK and then, he says: that’s it, just a kiss on the cheek. Then he gets on her bike - He gets on the girl’s bicycle. Bicycle or bike are the same. and he rides home. Poor Carlos.

خوب و بعد ، او می گوید: همین ، فقط یک بوسه بر روی گونه است. سپس او سوار دوچرخه می شود - او سوار دوچرخه دختر می شود. دوچرخه یا دوچرخه یکسان هستند. و او به خانه حرکت می کند. کارلوس بیچاره.

OK, that’s it, that’s it. The lesson is finished. The vocabulary lesson is finished. That’s it .

خوب ، این ، همان است. درس تمام شد. درس واژگان به پایان رسید. خودش است .

کتابهای ترجمه شده:

فصل۱ : کتاب افسانه های شهری

فصل۲ : کتاب افسانه های شهری

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

فصل۱ : کتاب پوکوهانتس

فصل۲ : کتاب پوکوهانتس

فصل۳ : کتاب پوکوهانتس

فصل۴ : کتاب پوکوهانتس

فصل۵ : کتاب پوکوهانتس

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

کتاب میسیای وحشی

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

فصل۱ : کتاب دیو و دلبر

فصل۲ : کتاب دیو و دلبر

فصل۳ : کتاب دیو و دلبر

فصل۴ : کتاب دیو و دلبر

فصل۵ : کتاب دیو و دلبر

فصل۶ : کتاب دیو و دلبر

فصل۷ : کتاب دیو و دلبر

فصل۸ : کتاب دیو و دلبر

فصل۱ : جزیره افسونگر

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

فصل۲ : جزیره افسونگر

فصل۳ : جزیره افسونگر

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

جیم میمون (درس مکمل)

جیم میمون (قسمت پرسش و پاسخ)

دختر حیله گر (قسمت لغات)

دختر حیله گر (داستان کوتاه قسمت ب)

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

8 پسندیده