رویای جیم میمون (قسمت پرسش و پاسخ)

Jim’s dream

“رویای جیم”

Alright, tell me, what’s the title of the lesson?

خوب ، به من بگو ، عنوان درس چیست؟

Yes, it is Jim’s dream. Right?

بله ، این رویای جیم است. درسته؟

Whose dream is that? Filbert’s?

رویای کیست؟ فیلبرت است؟

Nooo, it is Jim’s dream. Yes genius. It’s Jim’s dream, not Filbert’s. Okay let’s jump to the story…

نهههه ، این رویای جیم است. بله نابغه این رویای جیم است ، نه فیلبرت. خوب بیایید به سراغ داستان برویم …

There was a Monkey named Jim.

یک میمون به نام جیم وجود داشت.

What was there?

آنجا چه بود؟

A Monkey… right? A monkey… There was a monkey.

یک میمون … درسته؟ یک میمون … یک میمون وجود داشت.

And what was his name?

و اسمش چی بود؟

Yes, His name was Jim. Awesome.

بله ، نام او جیم بود. عالی.

Was his name Josh?

اسمش جاش بود؟

No… His name wasn’t Josh, His name was?

نه … نام او جاش نبود ، نام او چه بود؟

Jim…Excellent genius. His name was Jim.

جیم… عالی بود نابغه. نام او جیم بود.

He had a dream.

او یک رویا داشت.

Wow…He had a dream… Who had a dream?

شگفتا… او یک رویا داشت … چه کسی یک رویا داشت؟

Jim…right? Jim had a dream.

جیم … درسته؟ جیم یک رویا داشت.

Did Kambiz have a dream?

آیا کامبیز رویایی داشت؟

No, we are not talking about Kambiz. We are talking about Jim.

نه ، ما در مورد کامبیز صحبت نمی کنیم. ما در مورد جیم صحبت می کنیم.

So tell me, what did he have?

بنابراین به من بگویید ، او چه داشت؟

He had a dream. Right? Dream.

او یک رویا داشت. درسته؟ رویا.

He wanted to visit Iran, but he had no idea how to go there.

او می خواست به ایران سفر کند ، اما او هیچ ایده ای برای رفتن به آنجا نداشت.

What did Jim want?

جیم چه می خواست؟

He wanted to visit Iran. Awesome.

او می خواست به ایران سفر کند. عالی.

Who wanted to visit Iran?

چه کسی میخواست به ایران سفرکند؟

Again, Jim. Right? Jim wanted to visit Iran.

دوباره،جیم. درسته؟ جیم می خواست به ایران سفر کند.

Did he want to visit America?

آیا او می خواست به آمریکا سفر کند؟

No, in fact He is in America. He wanted to visit Iran.

نه ، در حقیقت او در آمریکا است. او می خواست به ایران سفر کند.

Where is he at the moment?

او در حال حاضر کجاست؟

America. He is in America. And where did he want to visit?

آمریکا. او در آمریکا است. و از کجا می خواست بازدید کند؟

Iran. He wanted to visit Iran. But there is a problem. He had no idea how to go to there.

ایران. او می خواست به ایران سفر کند. اما یک مشکل وجود دارد. او هیچ ایده ای برای رفتن به آنجا نداشت.

Did he know how to go to Iran?

آیا او می دانست چگونه به ایران برود؟

No, He didn’t. He had no Idea how to go there.

نه ، او نمی دانست. او هیچ ایده ای برای رفتن به آنجا نداشت.

Okay tell me, who didn’t know how to go to Iran?

باشه به من بگویید ، چه کسی نمی داند چگونه به ایران برود؟

That’s right genius, Jim didn’t know. So… One day he drove down the street to Filbert’s house.

این درست است، نابغه، جیم نمی دانست.بنابراین … یک روز او به در خیابان به سمت خانه فیلبرت رانندگی کرد.

Where did he drive to?

او به سمت کجا رانندگی کرد؟

To Filbert’s house, right? He drove to Filbert’s house.

او به سمت خانه فیلبرت ، درسته؟ او به سمت خانه فیلبرت رانندگی کرد.

Did he drive to Nancy’s house?

آیا او به سمت خانه نانسی رانندگی کرد؟

No, no, no, He didn’t drive to Nancy’s house, He drove to Filbert’s house.

نه، نه، نه، اوبه سمت خانه نانسی رانندگی نکرد، اوبه سمت خانه فیلبرت رانندگی کرد. آیابه سمت خانه فیلبرت رانندگی کرد؟

Did he walk to Filbert’s house?

آیا او پیاده به طرف خانه فیلبرت رفت؟

No, He drove to Filbert’s house, so he didn’t walk to Filbert’s house.

خیر، اوبه سمت خانه فیلبرت رانندگی کرد.بنابراین او به سمت خانه فیلبرت پیاده نرفت.

Who drove to Filbert’s house?

چه کسی به سمت خانه فیلبرت رانندگی کرد؟

Jim the monkey. Jim drove to Filbert’s house.

جیم میمون. جیم به سمت خانه فیلبرت رانندگی کرد.

Filbert was a huge Gorilla, and he had an expensive house.

فیلبرت یک گوریل عظیم بود و خانه ای گران قیمت داشت.

Who was Filbert?

فیلبرت چه کسی بود؟

He was a huge gorilla.

او یک گوریل عظیم بود.

Was he a small gorilla?

آیا او یک گوریل کوچک بود؟

No, He was huge. Not small. But very very very big.

نه ، او بزرگ بود. کوچک نیست. اما خیلی خیلی خیلی بزرگ.

Who was big?

چه کسی بزرگ بود؟

Filbert. Filbert was a huge gorilla. Filbert was very very big.

فیلبرت. فیلبرت یک گوریل عظیم بود. فیلبرت خیلی خیلی بزرگ بود.

What was filbert?

فیلبرت چی بود؟

A Gorilla. He was a gorilla. A Huge gorilla. Okay. Tell me, was he a poor huge gorilla?

گوریل. او گوریل بود. یک گوریل عظیم. باشه. به من بگو ، آیا او یک گوریل عظیم فقیر بود؟

No, no, no. He was rich, he was super rich and he had an expensive House.

نه نه نه. او ثروتمند بود، فوق العاده ثروتمند و یک خانه گرانقیمت داشت.

What kind of house did Filbert have?

فیلبرت چه نوع خانه ای داشت؟

Expensive. Right? Expensive. He had an expensive house.

گران. درسته؟ گران. او یک خانه گران داشت.

So Jim was huge and he had an expensive house. Right?

بنابراین جیم بسیار بزرگ بود و او خانه ای گران قیمت داشت. درسته؟

NOOOO. Jim wasn’t huge and rich. He was small and poor. But Filbert was huge, Filbert was rich. And he had an expensive house.

نههه. جیم بزرگ و ثروتمند نبود. او کوچک و فقیر بود. اما فیلبرت عظیم بود، فیلبرت ثروتمند بود. و او یک خانه گران قیمت داشت.

Filbert had bought the house recently.

فیلبرت اخیراً خانه را خریده بود.

What had he bought?

او چه چیزی خریده بود؟

The house, his house.

یک خانه ، خانه اش.

Who had bought the house?

چه کسی خانه را خریده بود؟

Filbert. Filbert had bought the house. Alright…

فیلبرت. فیلبرت خانه را خریده بود. بسیار خوب…

Jim was surprised to see the house.

جیم از دیدن خانه شگفت زده شد.

How did Jim feel when he saw the house?

وقتی خانه را دید ، جیم چه حسی داشت؟

Surprised. He felt surprised. Who felt surprised?

غافلگیرشد. احساس تعجب کرد. چه کسی احساس تعجب کرد؟

Jim, Jim felt surprised. He was surprised to see the house.

جیم ، جیم احساس تعجب کرد. او از دیدن خانه شگفت زده شد.

Okay, tell me, what made him surprised?

خوب،به من بگو،چه چیزی اوراشگفت زده کرد؟

The house, the house made him surprised.

خانه ، خانه او را غافلگیر کرد.

Did the house make Filbert surprised?

آیا خانه فیلبرت را غافلگیر کرد؟

Noooo. Filbert was living there, so he wasn’t surprised. But Jim was surprised. So…

نهههه. فیلبرت در آنجا زندگی می کرد ، بنابراین تعجب نکرد. اما جیم شگفت زده شد. بنابراین…

He jumped out of the car.

او از ماشین بیرون پرید.

Who Jumped out of the car?

چه کسی از ماشین بیرون پرید؟

Jim… Jim jumped out of the car. Did he jump on the car?

جیم … جیم از ماشین بیرون پرید. آیا او سوار ماشین شد؟

Nooo, he was inside the car and he jumped out of the car.

نههه، او داخل ماشین بود و از ماشین بیرون پرید.

Where did he jump out of?

از کجا بیرون پرید؟

The car… He jumped out of the car. Right?

ماشین … او از ماشین بیرون پرید. درسته؟

Whose car was it? Filbert’s?

ماشین چه کسی بود؟ فیلبرت؟

No no no. not Filbert’s. He jumped out of his car. His own car.

نه نه نه. فیلبرت نه. او ازماشینش بیرون پرید. ماشین خودش.

Awesome.

عالی.

He stood on the sidewalk and looked at the house.

او روی پیاده رو ایستاد و به خانه نگاه کرد.

Where did he stand?

او کجا ایستاد؟

On the sidewalk. Jim stood on the sidewalk.

در پیاده رو. جیم در پیاده رو ایستاد.

Did he stand on the car?

آیا او روی ماشین ایستاده است؟

Nope. He stood on the sidewalk.

جواب منفی. او در پیاده رو ایستاد.

Who stood on the sidewalk?

چه کسی درپیاده روایستاده است؟

Jim did. Jim stood on the sidewalk.

جیم . جیم در پیاده رو ایستاد.

What did he look at?

او به چه چیزی نگاه کرد؟

He looked at the house. Right genius?

او نگاهی به خانه کرد. درسته نابغه؟

Whose house did he look at?

به خانه او نگاه کرد؟

Filbert’s. He looked at Filbert’s house.

فیلبرت.او به خانه فيلبرت نگاه كرد.

What was his feeling when he looked at the house?

وقتی به خانه نگاه کرد چه حسی داشت؟

He was surprised…. Right? He was surprised…

اوشگفت زده شده بود…درسته؟ اوشگفت زده شده بود…

Then he went forward and knocked on the door.

سپس جلو رفت و در را کوبید.

Okay. Tell me genius, what did he do? Did he drink water?

باشه. نابغه به من بگو ،چه کرد؟ آیا او آب نوشید؟

No, there was no water to drink there. So what did he do?

نه ، آب نبود و آنجا آب ننوشید. پس چه کرد؟

Yes, he went forward and knocked on the door.

بله ، اوجلو رفت و در را کوبید.

Whose door did he knock on?

چه کسی در را کوبید؟

Filbert’s. He knocked on Filbert’s door.

فیلبرت. او به درب فیلبرت زد.

Did he go backward or forward?

آیا او عقب رفت یا به جلو؟

Yes, he went forward. It’s crazy to walk backward right? And it is dangerous.

بله ، او جلو رفت دیوانه است که به عقب راه برود درسته؟ و خطرناک است.

Filbert opened the door.

فیلبرت در را باز کرد.

Who did open the door? Filbert’s wife?

چه کسی در را باز کرد؟ همسر فیلبرت؟

No, Filbert had no wife, so he opened the door himself.

نه ، فیلبرت همسر نداشت ، بنابراین خودش در را باز کرد.

Okay, tell me, Did he open the window?

باشه، به من بگو ، آیا او پنجره را باز کرد؟

No He opened the door.

نه او در را باز کرد.

He was an Iranian gorilla, so he kissed Jim on the cheek as a way of greeting.

او یک گوریل ایرانی بود ، به همین دلیل او گونه ی جیم را به عنوان راهی برای خوشآمد گویی بوسید.

Was Filbert an Iranian gorilla?

آیا فیلبرت گوریل ایرانی بود؟

Yes he was, He was an Iranian gorilla.

بله او بود ، او یک گوریل ایرانی بود.

How Iranians greet each other?

چطورایرانیها به یکدیگر خوشآمد میگویند؟

They kiss, right? They kiss each other as a way of greeting.

آنها میبوسند، درسته؟ آنهایکدیگررا به عنوان راهی برای سلام و احوال پرسی میبوسند.

Did Filbert kiss Jim?

آیا فیلبرت جیم را بوسید؟

Yes he did, he kissed Jim on the cheek.

بله اواین کارراکرد، او روی گونه جیم را بوسید.

Did he kiss Jim on the hand?

آیا او روی دست جیم را بوسید؟

No . He kissed Jim on the cheek.

نه. او روی گونه ی جیم را بوسید.

Why did he kiss Jim on the cheek?

چرا او روی گونه ی جیم را بوسید؟

It’s obvious, because he wanted to greet him. He kissed Jim on the cheek and He said “what’s up Jim?”

این بدیهی است ، زیرا او می خواست به او خوش آمد بگوید. او روی گونه جیم بوسید و اوگفت: “جیم چطوری؟”

What did Filbert say?

فیلبرت چه گفت؟

What’s up, right? He said “What’s up?”

“چه خبر ، درسته؟” او گفت: “چه خبر؟”

Did he say goodbye?

آیا او خداحافظی کرد؟

No He said “What’s up Jim?”

نه او گفت:“جیم چطوری؟”

Did he want to know how he is?

آیا او می خواست بداند او چطور است؟

Yes, He wanted to know how he is. What’s up is somehow like how are you. You can use both when you greet someone. Okay so let’s continue.

بله ، او می خواست بداند او چطوراست. چه خبر است به نوعی مثل چطوری شما است. شما می توانیددر هنگام خوش آمدگویی با کسی از هردو استفاده کنید. باشه پس بیایید ادامه دهیم.

Jim said “ Good, how’s it going Filbert?"

جیم گفت: خوب، چطور هستی فیلبرت؟

Who said that?

چه کسی آن حرف رازد؟

Jim. Jim said that, right? Okay. What did he say?

جیم.جیم آن راگفت، درسته؟ باشه. او چی گفت؟

He said “Good, How is it going Filbert?”

او گفت: “خوب ، تو چطور هستی فیلبرت؟”

Filbert said “everything is OK”

فیلبرت گفت:همه چیز خوب است.

Who said everything is ok?

چه کسی گفت همه چیزخوب است؟

Filbert… Filbert said that. Okay tell me, did Filbert the dog say that?

فیلبرت … فیلبرت این را گفت. باشه به من بگویید ، آیا فیلبرت سگ چنین گفته است؟

No, no. Filbert the gorilla said that. Right? Filbert was a gorilla. He wasn’t a dog. Okay… let’s continue.

نه، نه. فیلبرت گوریل این را گفت. درسته؟ فیلبرت گوریل بود. او سگ نبود. باشه … بیا ادامه بدیم.

They talked for 10 hours and Jim finally asked about Iran.

آنها 10 ساعت صحبت کردند و بالاخره جیم درباره ایران سؤال کرد.

For how long did they talk?

برای چه مدت آنها صحبت کردند؟

Yes, that’s right. 10 minutes. Right?

بله درسته. 10 دقیقه. درسته؟

No no no, not 10 minutes. 10 hours. They talked for 10 hours. It’s a lot. A lot.

نه نه نه ، نه 10 دقیقه. 10 ساعت آنها 10 ساعت صحبت کردند. خیلی زیاد است زیاد.

Who talked for 10 hours?

چه کسی برای 10ساعت صحبت کرد؟

Yes, Jim and Filbert talked for 10 hours.

بله،جیم وفیلبرت به مدت 10ساعت باهم صحبت کردند.

After they talked for 10 hours, what did Jim ask about?

بعد از اینکه 10 ساعت صحبت کردند ، جیم درباره چی سؤال کرد؟

Iran. Yes. He wanted to go to Iran. So he asked Filbert about Iran. About how to go to Iran.

ایران. بله او می خواست به ایران برود. بنابراین او از فیلبرت درباره ایران سؤال کرد. درباره چگونگی رفتن به ایران.

Who asked that?

چه کسی پرسید؟

Jim, awesome. Jim the monkey asked about Iran.

جیم ، عالی. جیم میمون در مورد ایران پرسید.

Who did Jim ask that from?

کی از جیم سوال کرد؟

Aha, Yes, He asked that from Filbert. Jim asked from Filbert the gorilla.

آها ، بله ، او این را از فیلبرت پرسید. جیم از فیلبرت گوریل پرسید.

Filbert said “Iran? Why do you want to go to Iran?

فیلبرت گفت: "ایران؟ چرا می خواهید به ایران بروید؟

Jim said “Actually It’s my dream"

جیم گفت: “واقعاً این رویای من است.”

Okay tell me, why did Jim want to go to Iran?

باشه به من بگویید ، چرا جیم می خواست به ایران برود؟

Because he had dream. He wanted to visit Iran because it was his dream.

زیرا او رویا داشت. او می خواست به ایران سفر کند زیرا این رویای او بود.

Whose dream was that?

چه کسی آن رویاراداشت؟

Jim’s. Jim’s dream was to visit Iran.

جیم. رویای جیم دیدن از ایران را داشت.

Was it Filbert’s dream?

آیا این رویای فیلبرت بود؟

No. it was Jim’s dream.

نه ، این رویای جیم بود.

Filbert thought for a moment and said “Going to Iran is expensive, so you need to go with someone. If you go with someone you can share the expenses.

فیلبرت لحظه ای فکر کرد و گفت: رفتن به ایران گران است ، بنابراین شما باید با شخصی بروید. اگر با کسی بروید می توانید هزینه های خود را به اشتراک بگذارید.

Okay, did Filbert say going to Iran is cheap?

خوب ، آیا فیلبرت گفت رفتن به ایران ارزان است؟

No, he said it is expensive. Okay, did he say buying chicken is expensive?

نه ، او گفت گران است. خوب ، آیا او گفت خرید مرغ گران است؟

No, he wasn’t talking about chicken. What was he talking about?

نه،او درموردمرغ صحبت نمی کرد.درباره چه چیزی داشت صحبت می کرد؟

Going to Iran. He was talking about going to Iran. So he said visiting Iran is expensive, what Jim had to do?

رفتن به ایران. او در مورد رفتن به ایران صحبت می کرد. بنابراین او گفت که دیدن از ایران گران است ، جیم چه کاری باید انجام دهد؟

Umm, He had to find someone. Why did he have to find someone?

اممم ، او مجبور شد کسی را پیدا کند. چرا مجبور شد کسی را پیدا کند؟

He had to find someone because going to Iran was expensive. If he could find someone, he could share the expenses.

اومجبوربود کسی راپیداکندزیرا رفتن به ایران گران بود.اگراو میتوانست کسی را پیدا کند، می توانست هزینه های آن را نیز با او به اشتراک بگذارد.

So again, why did he have to find someone?

پس دوباره ، چرا او مجبور شد کسی را پیدا کند؟

That’s right, so he could share the expenses.

درسته ،بنابراین او میتواندهزینه ها را به اشتراک بگذارد.

Expenses of what?

هزینه های چه چیزی؟

The expenses of travel. Right? Okay so, Jim said “but where can I find someone?"

هزینه سفر. درسته؟ خوب بنابراین، جیم گفت:اما ازکجا می توانم کسی را پیدا کنم؟

Tell me, did Jim know where can he find someone?

به من بگویید،آیا جیم میدانست کسی را از کجا می تواند پیدا کند؟

Nope. He didn’t know, that’s why he asked Filbert. Tell me did Jim want to know where to find someone?

جواب منفی. او نمی دانست ، به همین دلیل از فیلبرت سؤال كرد. به من بگو جیم می خواست بداند کسی راباید ازکجا پیدا کند؟

Yes, that’s right. He asked that from Filbert, so he wanted to know that.

بله درسته. او این را از فیلبرت پرسید ، بنابراین او می خواست که این را بداند.

Filbert said “I know someone who wants to go to Iran. But you need to convince her."

فیلبرت گفت: “من كسی را می شناسم كه می خواهد به ایران برود. اما شما باید او را متقاعد کنید.”

Did Filbert know someone?

آیافیلبرت کسی را میشناخت؟

Yes, he said “I know someone”, so he knew someone.

بله ، او گفت:من كسی را می شناسم، بنابراین او کسی را می شناخت.

Did he know someone who wanted to go to Brazil?

آیا او شخصی را می خواست که به برزیل برود؟

No, not Brazil. He knew someone who wanted to go to Iran. But first Jim must convince her.

نه ، برزیل نیست. او کسی را می شناخت که می خواست به ایران برود. اما ابتدا جیم باید او را متقاعد می کرد.

What must Jim do?

جیم باید چه میکرد؟

He must convince her. It means he must talk to her and make her let him go with her. Convince. It’s a nice word.

او بایدمتقاعدش کند. این بدان معناست که او باید باهاش صحبت کند و باعث شود که به او اجازه دهد باهاش برود. متقاعد کردن. این یک کلمه خوب است.

Jim said “How can I do that?"

جیم گفت:چطور می توانم این کار را انجام دهم؟

Did Jim know how to convince the woman?

آیا جیم می دانست چگونه زن را متقاعد کند؟

No, no, no. that’s why he asked Filbert. What did he ask?

نه نه نه. به همین دلیل از فیلبرت سؤال کرد.چی پرسید؟

He asked, how can I do that?

اوپرسید،چگونه میتوانم این کار را انجام دهم؟

Filbert said “Don’t worry, I have a plan. First, you need a bike. She loves to ride a bike. Second, you should take her to an expensive restaurant. Then you can go to Iran with her.

فیلبرت گفت:نگران نباشید، من یک نقشه دارم. ابتدا به دوچرخه احتیاج دارید. او عاشق دوچرخه سواری است. دوم ، شما باید او را به یک رستوران گرانقیمت ببرید. سپس می توانید با او به ایران بروید.

Who had a plan?

چه کسی نقشه داشت؟

Filbert had a plan. Filbert, yes genius. Filbert had a plan. Filbert is a genius like you. Okay genius let me ask you difficult question. What was his plan?

فیلبرت نقشه داشت. فیلبرت ، بله نابغه. فیلبرت نقشه داشت. فیلبرت مثل شما نابغه است. خوب نابغه اجازه دهید من از شما سوال سختی بپرسم. نقشه اش چه بود؟

First Jim had to find a bike. Then he had to take the girl to an expensive restaurant.

اول جیم باید دوچرخه پیدا می کرد. سپس او مجبور شد دختر را به یک رستوران گرانقیمت ببرد.

Why did Jim need to find a bike? What was the reason?

چرا جیم باید دوچرخه پیدا کند؟ علتش چه بود؟

Yes, because the girl loved to ride a bike.

بله ، چون دختر عاشق دوچرخه سواری بود.

Who loved it?

چه کسی آنرا دوست داشت؟

The girl. The girl loved it. Did Filbert love to ride a bike?

دختر. دختر آن را دوست داشت. آیا فیلبرت دوست داشت دوچرخه سوار شود؟

Nooo, He was too big to ride a bike. Was the girl too big to ride a bike?

نههه، او برای دوچرخه سواری خیلی بزرگ بود. آیا دختر برای دوچرخه سواری خیلی بزرگ بود؟

No, she was small, she could ride a bike easily.

نه ، او کوچک بود ، می توانست به راحتی دوچرخه سوار شود.

So First Jim needed a bike. What did he need to do after he found a bike?

بنابراین اول جیم به دوچرخه احتیاج داشت. بعد از اینکه دوچرخه پیدا کرد چه کاری باید انجام دهد؟

Yes, he had to take the girl to an expensive restaurant.

بله ، او مجبور شد دختر را به یک رستوران گرانقیمت ببرد.

What kind of restaurant?

چه نوع رستوران؟

Expensive. He had to take the girl to an expensive restaurant. Why he had to do these things? Do you know?

گران. او مجبور شد دختر را به یک رستوران گرانقیمت ببرد. چرا او مجبور شد این کارها را انجام دهد؟ میدانید؟

Because Jim wanted to convince the girl. So he had to do these things.

زیرا جیم می خواست دختر را قانع کند. بنابراین او مجبور بود این کارها را انجام دهد.

Jim said “that’s it?"

جیم گفت: همین؟

What did Jim say?

جیم چه گفت؟

He said “that’s it??

او گفت: همین؟

Filbert said " Yes but be careful, if she ignores you, you’ll have to forget about going to Iran"

فیلبرت گفت: بله اما مراقب باشید ، اگر او شما را نادیده گرفت ، مجبور خواهید بود که رفتن به ایران را فراموش کنید.

Who had to be careful?

چه کسی باید مراقب باشد؟

Jim. Jim had to be careful. But let me ask you a question, why he had to be careful?

جیم. جیم باید مراقب بود. اما بگذارید یک سؤال از شما بپرسم ، چرا او باید مواظب باشد؟

Aha, because if the girl would ignore him he would have to forget about going to Iran.

آها ، زیرا اگر دختر او را نادیده می گرفت ، مجبور می شد رفتن به ایران را فراموش کند.

Jim became so happy and went to see the girl.

جیم خیلی خوشحال شد و به دیدن دختر رفت.

Where did Jim go?

جیم کجا رفت؟

He went to see the girl. And how was his feeling?

او برای دیدن دختر رفت. و احساس او چگونه بود؟

He was really happy.

او واقعاً خوشحال بود.

(بااجازه از جناب آقای کشاورز بزرگوار جسارت کردم و داستان ایشون رو ترجمه کردم و قرار دادم.شرمنده جناب کشاورز عزیز.امیدوارم جسارتم رو به بزرگواری خودتان ببخشید.:bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::rose::rose::sunflower::sunflower::hibiscus::hibiscus::cherry_blossom::cherry_blossom::blossom::blossom:)

کتابهای ترجمه شده:

فصل۱ : کتاب افسانه های شهری

فصل۲ : کتاب افسانه های شهری

فصل۱ : کتاب پوکوهانتس

فصل۲ : کتاب پوکوهانتس

فصل۳ : کتاب پوکوهانتس

فصل۴ : کتاب پوکوهانتس

فصل۵ : کتاب پوکوهانتس

کتاب میسیای وحشی

فصل۱ : کتاب دیو و دلبر

فصل۲ : کتاب دیو و دلبر

فصل۳ : کتاب دیو و دلبر

فصل۴ : کتاب دیو و دلبر

فصل۵ : کتاب دیو و دلبر

فصل۶ : کتاب دیو و دلبر

فصل۷ : کتاب دیو و دلبر

فصل۸ : کتاب دیو و دلبر

فصل۱ : جزیره افسونگر

فصل۲ : جزیره افسونگر

فصل۳ : جزیره افسونگر

جیم میمون (قسمت پرسش و پاسخ)

دختر حیله گر (قسمت لغات)

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل - پرسش و پاسخ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

5 پسندیده

درسته؟

بیایید به سراغ داستان برویم

عالی بود نابغه

واااو (دیگه woow ترجمه نمیخاد حالا :joy:)

چه کسی
(بهتر در ترجمه ها حالت محاوره به کار برده نشه)

یک روز او در خیابان به سمت خانه فیلبرت رانندگی کرد.

  • خیابان پایین درست نیست .
    اینجا dowm بیشتر جهت مقصد رو میخواد نشون بده.

به سمت …

آیا او پیاده به طرف خانه فیلبرت رفت؟

خیر او به سمت خانه فیلبرت رانندگی کرد.

چه کسی به سمت خانه فیلبرت رانندگی کرد؟

ا… رانندگی کرد.

…خریده بود؟

خریده بود


تا همینجا رو چک کردم .

5 پسندیده

سلام میترا بانو

ممنون بابت زحماتی که می‌کشید. چقد خوبه که وقتتون رو صرف این کار با باارزش می‌کنید.

یک نکته که لازمه بگم اینه که شما ترجمه رو انجام می‌دید، آگاهی دارید به چیزی که می‌خونید، اما متاسفانه به همون حالت انگلیسیش وارد زبان فارسی می‌کنید. برای بهتر کردن ترجمه‌تون هر جمله‌ی فارسی رو خودتون چند بار بخونید ببینید آیا توی فارسی معنیش قابل درکه؟

پس لازمه که ترجمه رو فارسی‌وار بنویسید.

مثلا اینجا

آیا ما توی فارسی این رو می‌گیم؟

خیر. ما توی فارسی می‌گیم: آیا او پیاده به خانه‌ی فیلبرت رفت؟

یا

به طرفِ، به سمتِ، یا به کجا؟

اون حرف اضافه‌ی to رو باید در نظر بگیرید.

الان شما این رو “where did he drive؟” ترجمه کردید.

واو انگلیسیه خب. چرا ترجمه نشه؟
به نظر من باید ترجمه بشه.

5 پسندیده

سلام بر @pari جان عزیزم و @a.bayani جان عزیزم وقتتون بخیر و شادی :bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::rose:
ممنون از راهنماییها و وقتی که صرف کردیند اول بگم حسابی شرمنده ی مهر و محبتتون شدم بعد هم بگم حتما اصلاحیه ها انجام میشه به روی جفت چشمهام :heart::kiss::bouquet::blossom::sunflower::rose::rose::hibiscus::ok_hand::ok_hand::ok_hand:
اما در مورد کلمات محاوره والا گاهی قاطی میکنم تازمانیکه ترجمه رو اینجا نیارم خیلی از اشتباهاتم رو متوجه نمیشم چون همه اش رو باهم مثل یک داستان پشت سرهم میبینم بعضی هاش رو تشخیص میدم امابیشترش رو هم واقعاذهنم نمیکشه اصلا تشخیص نمی دهم تا وقتی که شماوبقیه لطف کنید و بهم بگویند دلیلش هم بخاطر دایره ی لغات کمی که دارم وواقعانیاز به کمک شما عزیزان دلم پیدا میکنم.
خیلی ممنون که این ایرادات رو بهم میگویندهزاران هزار سبد گلهای اطلسی و رازقی تقدیم حضور نازنیینتون :bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::tulip::tulip::tulip::tulip::tulip::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::rose::rose::rose::rose::sunflower::sunflower::sunflower::blossom::blossom::blossom::tulip::tulip::tulip::tulip: واقعا بین زبان محاوره و کتابی خیلی خیلی لنگ میزنم بیشتر وقتها کلا همه رو قاطی میکنم :joy::joy::joy::joy:

ترجمه رو هم برای این انتخاب کردم که زیادی لقمه ها برام آماده و حاضرنباشه
این اشتباهات رو زیاد تکرار میکنم وزحمتش هم میفته روی دوش شما عزیزانم که باید تذکر اندر تدکر بهم بدهیند باید به بزرگی خودتون ببخشیدم :see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil:
اول راه و کلی عیب و نقص انشاالله باکمک و راهنمایی هاتون بهتر بشم.:wink::wink::wink::wink::wink:
اماذوق مرگ شدم هرچند برای شماعزیزان زحمت درست میشه ولی خب دیگه :joy::joy::joy::joy::joy::hibiscus::rose::hibiscus::rose::blossom::sunflower::blossom::sunflower::blossom::cherry_blossom::bouquet::cherry_blossom::cherry_blossom::tulip::tulip::tulip::tulip:

3 پسندیده

پری جان خیلی وقتهابااینکه چندبار میخونم واقعامتوجه نمیشم چه جمله ای رو باید بسازم بیشتر هم سرکلمات مشکل دارم وقتی چندین معنی شبیه هم داره و یا توی ذهنم تک معنی است و فکر میکنم فقط همین ۱معنی رو میده واقعاهنگ میکنم ودیووانه کننده میشه بخصوص توی این درس تشخیصش برام سخت و نمیدونم کدوم رو باید توی جمله بکار ببرم.

3 پسندیده

سلام میترا جان
خداقوت میگم عزیزم
اینقدر خوشحال میشم که ترجمه میکنی اینجوری هم گرامر یاد میگیری هم لغت های جدید :clap::clap::clap:
وقتی میبینم که تو تاپیک ها ترجمه هاتو میزاری دلم میخواد منم داستان های واقعی رو ترجمه کنم ولی خب میترسم دیگه :upside_down_face:
آفرین میگم بهت :clap:

1 پسندیده

مثلااین معنی ها اصلا به ذهنم نرسید و نمیدونستم where رو میشه توی همچین جمله ای چنین معنی میشه.
از این دست زیاد توی ترجمه بهش برمیخورم

1 پسندیده

سلام به روی ماهت عزیزدلم :bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::rose:وقتت بخیروشادی گلم :cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::rose:فدای مهرومحبتت خانم خانما :bouquet::blossom::sunflower::sunflower::rose::rose::heart::kiss::kiss::heart:شرمنده ام میکنی دورت بگردم :cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::rose::heart::kiss::kiss::kiss:
عزیزم ترس نداره دل رو بزن به دریا خوشگل خانم از من مطمئن باش بهتری پس از همین الان شروع کن فداتبشم :cherry_blossom::blossom::sunflower::hibiscus::rose::hibiscus::sunflower::blossom::tulip::cherry_blossom::bouquet::blossom::heart::kiss::kiss:

1 پسندیده

از نظر میزان اهمیتش گفتم. که اگه هم ترجمه نشه خللی به اصل موضوع وارد نمیکنه.
ولی ترجمه اش بخوایم کنیم من معادلش رو شگفتا میدونم . چون درش یه حالت تعجبی نهفتس.
درسته؟

1 پسندیده

واقعا میشه این کلمه رو بجاش به کاربرد؟؟ :thinking::thinking::thinking::thinking:

این از اون مدلهابود که عمرا خودم متوجه اش بشم اااااا :astonished::astonished::astonished::astonished::astonished::wink::wink::wink:

سلام.

به نظر من, اگه می خواید مترجم خوبی باشید, صرف نظر از مهارت زبان مقصدتون, باید زبان مبداتون رو هم قوی کنید.

1 پسندیده

پری جان این مدل حروف اضافه رو میشه توی ترجمه تشخیص داد کجاهاباید درنظر گرفت و کجاها درنظرشون نگرفت ؟؟ :thinking::thinking::thinking::thinking:

سلام به روی ماهتون :hibiscus::rose::sunflower::blossom::bouquet:وقتتون بخیروشادی :cherry_blossom::blossom::sunflower::sunflower::hibiscus::hibiscus:
میشه بیشتر توضیح بدهیند؟؟ :blush::blush::blush::cherry_blossom::bouquet::blossom::blossom::sunflower:

1 پسندیده

وقتی تو انتخاب واژه مناسب و شیوا یا آهنگ نوشتارتون … احتمالا مشکل دارید, فکر می کنم به دانش زبان فارسی تون برمی گرده.
کتابای داستان بخونید. هم کودکانه و هم سنین بالاتر…مجلات و روزنامه ها.
از همه نوع سبک نوشتاری توشون می تونید پیدا کنید…اون موقع ست که نوشته هاتون, ترجمه هاتون, بیشتر به دل می شینه و مانوس تر میشه

1 پسندیده

بانو شما که فارس زبان هستین. فک نکنم این مشکل باشه براتون.

اصلا ایرادهای ترجمه‌تونه اندکه ها. فقط متن فارسیتونه که باید ویرایش بشه.

راه حلش هم اینه در کنار زبان خوندن، کتاب فارسی هم بخونید.

لازم نیست هیچ مطالعه‌ای داشته باشید. خود کتاب خوندن، نگارشتون رو از این رو به اون رومی‌کنه.

2 پسندیده

آهان الان متوجه شدم.من بیشتر کتابهای تخصصی خودم رو میخوندم هیچوقت کتاب داستان واقعانخوندم رمان هم به سالهای خیلی دور برمیگرده.ممنون از توضیح و راهنماییتون حتما شروع میکنم فدای محبتتون :bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::rose::rose::sunflower::blossom::bouquet::sunflower::hibiscus::bouquet::heart::heart::heart::heart:

1 پسندیده

والا بقول قدیمیا فقط یدک میکشم والا لنگ میزنم در فارسی اونهم در حد جام جهانی امان از مطالعه نداشتن که مایه ی خجالتم اماحتما سعی میکنم کتاب خوندنم رو افزایش بدم فدای مهر و محبتت عزیزدلم :cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::sunflower::hibiscus::hibiscus::rose::rose::heart::kiss::heart::kiss::kiss::kiss:

2 پسندیده