دختر حیله گر (داستان کوتاه قسمت ب)

Tricky Girl – Mini-Story Lesson B

دختر فریبکار - درس کوتاه داستان ب

Hello. Welcome to mini story B. Let’s continue.

سلام. به داستان کوتاه ب خوش آمدید . ادامه می دهیم.

Carlos asked the girl, “Why won’t you talk to me?” Would the girl talk to him? In the past, before, would she talk to him? No, no. She wouldn’t – she would not – talk to him.

کارلوس از دختر پرسید: "چرا شما با من صحبت نمی کنید؟"آیا دختر با او صحبت می کند؟ در گذشته ، قبل از این ، آیا دختر با کارلوس صحبت می کرد؟ نه نه. دختربا کارلوس صحبت نمی کرد.

Who would not talk to Carlos? The girl, right? The beautiful girl. The beautiful girl wouldn’t talk to Carlos. Would the beautiful girl talk to Carlos? No. No, she wouldn’t. She wouldn’t talk to Carlos.

چه کسی با کارلوس صحبت نمی کند؟ دختر ، درسته؟ دختر زیبا. دختر زیبا با کارلوس صحبت نمی کند. آیا دختر زیبا با کارلوس صحبت می کند؟ نه ، نه. او با کارلوس صحبت نمی کند. دختر صحبت نمی کند.

The beautiful girl wouldn’t talk to Carlos. Carlos wanted to go to dinner with her and he yelled, “I’ll take you to an expensive restaurant.” What kind of restaurant did Carlos want to take the girl to?

دختر زیبا با کارلوس صحبت نمی کند. کارلوس می خواست با او به شام ​​برود و او فریاد زد: "من شما را به یک رستوران گرانقیمت می برم."چه نوع رستورانی می خواست دختر را ببرد؟

What kind? An expensive restaurant. He wanted to take her to an expensive restaurant.

چه نوع؟یک رستوران گرانقیمت.او میخواست در رستوران گرانقیمت با او صحبت کند.

He said – this is future now – “I’ll take you – I will, I’ll, I’ll – I’ll take you to an expensive restaurant.” Did he want to take her to a cheap restaurant? No, not to a cheap restaurant. He wanted to take her to an expensive restaurant.

او گفت - اکنون این آینده است - “من شما را میخواهم ببرم - می خواهم ، می خواهم ، شما را به یک رستوران گرانقیمت می برم.” آیا او می خواست او را به یک رستوران ارزان ببرد؟ نه ، نه به یک رستوران ارزان قیمت. او می خواست او را به یک رستوران گرانقیمت ببرد.

Finally the girl turned. She got off her bike and she looked at him. She said, “I don’t want to go to dinner.” Did she want to go to dinner? No. What did she want? Ah, she wanted his car – his car.

سرانجام دختر چرخید. از دوچرخه سوار پیاده شد و او را نگاه کرد. او گفت ، "من نمی خواهم به شام ​​بروم."آیا او می خواست به شام ​​برود؟ نه او چه می خواست؟ آه ، او ماشین او را می خواست - ماشین او.

She wanted his car. Who wanted Carlos’s car? The girl. The beautiful girl wanted Carlos’s car. Did she want Carlos’s bicycle? No, no. She wanted his car.

او ماشینش را می خواست. چه کسی ماشین کارلوس را می خواست؟ دختر. دختر زیبا ماشین کارلوس را می خواست. آیا او دوچرخه کارلوس را می خواست؟ نه نه. او ماشینش را می خواست.

She wanted Carlos’s car. Whose car did she want? She wanted Carlos’s car. Did she want Carlos’s car or Carlos’s truck? She wanted Carlos’s car.

او ماشین کارلوس را می خواست. اوماشین چه کسی را می خواست؟آیا او ماشین کارلوس یا کامیون کارلوس را می خواست؟ او ماشین کارلوس را می خواست.

She said, “If you give me your car I will give you a surprise.” Ah, what did she say? She said, “If you give me your car I will give you a surprise.” What did Carlos say? He said, “Okay!” Who said, “Okay”? Carlos. Who did Carlos talk to – talk to? The beautiful girl. Carlos said, “Okay,” to the beautiful girl. Carlos talked to the beautiful girl. He said, “Okay.” After he said, “Okay,” what did he do? He jumped out of his car. Whose car did he jump out of?

او گفت ، “اگر شما ماشین خود را به من بدهید من را شماشگفت زده خواهید کرد.” آه ، او چه گفت؟ او گفت ، "اگر ماشین خود را به من بدهید شما من را شگفت زده خواهید کرد."کارلوس چه گفت؟ او گفت ، “باشه!” چه کسی گفت ، “باشه؟” کارلوس. کارلوس با چه کسی صحبت کرده است - با او صحبت کرده است؟ دختر زیبا. کارلوس گفت: “باشه” ، به دختر زیبا. کارلوس با دختر زیبا صحبت کرد. او گفت ، "باشه."پس او گفت ، “باشه ،” چه کاری انجام داد؟ او از ماشینش بیرون پرید.چه کسی از ماشین بیرون پرید؟

His car, right? His own car. He jumped out of his car and said, “Okay!” Then he gave her the keys and said, “Here are the keys.” What did he give her? The keys, right?

ماشینش ، درسته؟ ماشین خودش. او از ماشینش بیرون پرید و گفت: “باشه!” سپس کلیدها را به او داد و گفت:“این کلیدها هستند.” چه چیزی به او داد؟ کلیدها ، درسته؟

The keys to his car. Who gave the keys to the beautiful girl? Carlos. Carlos gave the keys to the beautiful girl.

کلیدهای ماشینش. چه کسی کلیدها را به دختر زیبا داد؟ کارلوس .کارلوس کلیدهایی را به دختر زیبا داد.

Who did Carlos give his keys to? To the beautiful girl. He gave his keys to the beautiful girl. What did he give to her? His keys.

کارلوس به چه کسی کلیدهای خود را داد؟ به دختر زیبا. کلیدهای خود را به دختر زیبا داد. چه چیزی به او داد؟ کلیدهایش.

Did he give his house keys to the girl? No, not his house keys. Did he give his car keys to the girl?

آیا او کلیدهای خانه خود را به دختر داد؟ نه ، کلیدهای خانه او نیست. آیا او کلیدهای اتومبیل خود را به دختر داد؟

Yes, that’s right. He gave his car keys to the girl.

بله ،درسته. کلیدهای اتومبیل خود را به دختر داد.

Which keys did he give to the girl? Car keys, right? He gave the car keys to the girl – not his house keys, not other keys. He gave only the car keys. Which keys did he give? That’s right. The car keys.

کدام کلیدها را به دختر داد؟ کلیدهای ماشین ، درسته؟ او کلیدهای اتومبیل را به دختر داد - نه کلید خانه اش ، نه کلیدهای دیگر. او فقط کلیدهای اتومبیل را داد. کدام کلیدها را داد؟ درسته. کلیدهای ماشین.

He said, “Here are the keys.” The beautiful blonde took the keys. What did she take? The keys.

او گفت ، “این کلیدها هستند.” بلوند زیبا کلیدها را گرفت. او چه کرد؟ کلیدها.

That’s right. She took the keys.

درسته.او کلیدها را گرفت.

Who took the keys? The beautiful blonde girl. Who took the keys? The beautiful blonde girl. What kind of girl was she? She was a beautiful blonde girl.

چه کسی کلیدها را گرفت؟ دختر بلوند زیبا. چه کسی کلیدها را گرفت؟ دختر بلوند زیبا. او چه نوع دختری بود؟ او یک دختر بلوند زیبا بود.

What kind of keys did she take? Ah, car keys, right? She took car keys. Who took the car keys?

چه نوع کلیدهایی را گرفت؟ آه ، کلیدهای ماشین ، درسته؟ دختر کلیدهای ماشین را گرفت. چه کسی کلید ماشین را گرفت؟

The beautiful girl. She took the car keys and then she kissed Carlos on the cheek.

دختر زیبا. او کلیدهای ماشین را گرفت و سپس روی گونه ی کارلوس را بوسه زد.

Who did she kiss on the cheek? Carlos. She kissed Carlos on the cheek. Where did she kiss Carlos? On the cheek. She kissed Carlos on the cheek.

دختر روی گونه ی چه کسی را بوسه زد؟ کارلوس . او روی گونه ی کارلوس را بوسه زد. دختر کجای صورت کارلوس را بوسید؟ بر روی گونه.

Did she kiss Carlos on the nose? No, she didn’t kiss Carlos on the nose. She kissed Carlos on the cheek. Who kissed Carlos on the cheek? The beautiful girl. The beautiful girl kissed Carlos on the cheek.

آیا او روی بینی کارلوس را بوسید؟ نه ، او روی بینی کارلوس را نبوسید. او روی گونه ی کارلوس را بوسید. چه کسی روی گونه ی کارلوس را بوسه زد؟ دختر زیبا. دختر زیبا روی گونه ی کارلوس را بوسه زد.

What did she do? She kissed Carlos. When did she kiss Carlos on the cheek? When did she kiss Carlos on the cheek? After she took the keys.

دختر چکار کرد؟ او کارلوس را بوسید. او چه وقت روی گونه ی کارلوس را بوسه زد؟چه موقع او روی گونه ی کارلوس را بوسه زد؟ بعد از اینکه کلیدها را گرفت.

After she took the keys she kissed Carlos on the cheek. Did she kiss Carlos before she took the keys? No. She didn’t kiss Carlos before she took the keys. She kissed Carlos after she took the keys. After she took the keys and after she kissed Carlos, what did she do? Jumped in the car.

بعد از اینکه او کلیدها را گرفت ، روی گونه ی کارلوس را بوسه زد. آیا او قبل از گرفتن کلیدها ، کارلوس را بوسید؟ نه. او قبل از گرفتن کلیدها کارلوس را نبوسید. او پس از گرفتن کلیدها ، کارلوس را بوسید. بعد از اینکه کلیدها را گرفت و بعد از آنکه کارلوس را بوسید ، چه کرد؟سوار ماشین شد.

After she kissed Carlos she jumped in the car. Did she jump onto her bicycle? No. She didn’t jump onto her bicycle. She jumped into the car. Did she jump into the car or did she jump onto her bicycle?

پس از بوسیدن کارلوس ، او سوار ماشین شد. آیا او برروی دوچرخه خود سوار شد؟ نه. او برروی دوچرخه خود سوار نشد. او داخل ماشین پرید. آیا او به داخل ماشین پرید یا بر روی دوچرخه خود سوار شد؟

She jumped into the car.

او داخل ماشین پرید.

Whose car did she jump into? Carlos’ – Carlos’. That ’s – Carlos’s – means it’s his car. It’s possessive.

او به داخل ماشین چه کسی پرید؟ کارلوس -کارلوس. این- کارلوس - این بدان معنی است که ماشین او است. ماشینش قدرتمند است.

His car. Whose car is it? It’s Carlos’, so she jumped into Carlos’ car.

ماشینش. این ماشین چه کسی است؟ ما کارلوس است ، بنابراین او به داخل ماشین کارلوس پرید.

Did she jump into AJ’s car or Carlos’ car? She jumped into Carlos’ car. What did she do? She jumped into Carlos’ car and then she drove away. Did she walk away? No, no. She didn’t walk away.

آیا او به داخل ماشین AJ پرید یا به داخل ماشین کارلوس پرید؟ او به داخل ماشین کارلوس پرید. اون چکار کرد؟ او به داخل ماشین کارلوس پرید و سپس او فرار کرد. آیا او پیاده رفت؟ نه نه. او راه نمی رفت.

Did she run away? No. She didn’t run away. She drove away. Who drove away? The beautiful girl.

آیا او می دوید؟ نه. او نمی دوید. او فرار کرد. چه کسی فرار کرد؟ دختر زیبا

When did she drive away? She drove away after she jumped into the car – after she jumped into the car. Carlos stood on the sidewalk. He had no car and he had no girl. He said, “That’s it? Just a kiss on the cheek?”

چه موقع اون فرار کرد؟ او فرار کرد ، پس از اینکه به داخل ماشین پرید، فرار کرد. پس از اینکه ماشین را سوارشد.کارلوس روی پیاده رو ایستاد. او نه ماشین را داشت و نه دختر را داشت. او گفت ، "همین؟ " فقط بوسه ای روی گونه؟

Did Carlos get more? No, no, no. He said, “That’s it,” nothing more. Who said, “That’s it?” Carlos.

آیا کارلوس چیز بیشتری گفت؟ نه نه نه. او گفت :" همین "، نه چیز بیشتر. چه کسی گفت:“همین؟” کارلوس.

He said, “That’s it? Just a kiss on the cheek?” Nothing more for Carlos.

او گفت ، “همین؟” فقط بوسه ای روی گونه؟"دیگرچیز بیشتری برای کارلوس نیست.

He stood on the sidewalk. Did he sit on the sidewalk? No, he didn’t sit on the sidewalk. He stood on the sidewalk. Where did Carlos stand? Carlos stood on the sidewalk.

او در پیاده رو ایستاد. آیا او در پیاده رو نشست؟ نه ، او در پیاده رو ننشسته بود. او در پیاده رو ایستاد. کارلوس کجا ایستاد؟ کارلوس روی پیاده رو ایستاد.

Did he stand on the street or did he stand on the sidewalk? Well, he stood on the sidewalk. Carlos

آیا او در خیابان ایستاده است یا در پیاده رو ایستاده است؟ خوب ، او در پیاده رو ایستاد. کارلوس.

stood on the sidewalk. Was he happy when he stood on the sidewalk? No, no. He wasn’t happy.

در پیاده رو ایستاد. آیا او وقتی در پیاده رو ایستاده بود خوشحال بود؟ نه نه. او خوشحال نبود.

He had no car and no girl. He wasn’t happy when he stood on the sidewalk. What did he say? He said, “That’s it? Just a kiss on the cheek?” He got on her bike and rode home.

او ماشین و دختر را دیگرنداشت. او وقتی در پیاده رو ایستاده بود خوشحال نبود. او چه گفت؟ او گفت ، “همین؟” فقط بوسه ای روی گونه؟ "او سوار بر دوچرخه خود شد و به سمت خانه حرکت کرد.

Did he ride to work? No, no. He didn’t ride to work. He rode home. Did he ride to his friend’s house? No, he didn’t ride to his friend’s house. He rode home.

آیا او به سمت سرکار راند؟ نه نه. او به سرکارحرکت نکرد. به سمت خانه راند. آیا او به سمت خانه دوستش راند؟ نه ، او به سمت خانه دوستش نراند. او به سمت خانه راند.

Where did he ride? Well, he rode home. Who rode home? Carlos. Carlos rode home. On what did he ride home? On what did he ride home? On her bike, right? He rode home on her bike.

کجا راند؟ خوب ، او به سمت خانه راند. چه کسی به سمت خانه راند؟ کارلوس. کارلوس به سمت خانه راند. او سوار چه چیزی در خانه شد؟ او با چه چیزی به سمت خانه می راند؟با دوچرخه اش ، درسته؟ او با دوچرخه خود به سمت خانه می راند.

What did he ride home on? On her bike. He rode home on her bike. What did he ride home on?

اوسواربرروی چه چیزی به سمت خانه می راند؟ برروی دوچرخه اش .اوسواربردوچرخه اش به سمت خانه می راند. اوسواربرچه چیزی به سمت خانه می راند؟

He rode home on her bike.

اوسواربردوچرخه اش به سمت خانه می راند.

Did he ride home in a car or did he ride home on a bike? On a bike. He rode home on a bike.

آیا اوسوار بر اتومبیل به سمت خانه می راند یا او سوار بر دوچرخه به سمت خانه می راند؟برروی دوچرخه. او سوار بردوچرخه به سمت خانه می راند.

Okay. That’s it for mini story B.

باشه. این هم داستان کوتاه ب است.همین.

کتابهای ترجمه شده:

فصل۱ : کتاب افسانه های شهری

فصل۲ : کتاب افسانه های شهری

فصل۳ : کتاب افسانه های شهری

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

فصل۱ : کتاب پوکوهانتس

فصل۲ : کتاب پوکوهانتس

فصل۳ : کتاب پوکوهانتس

فصل۴ : کتاب پوکوهانتس

فصل۵ : کتاب پوکوهانتس

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

کتاب میسیای وحشی

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

فصل۱ : کتاب دیو و دلبر

فصل۲ : کتاب دیو و دلبر

فصل۳ : کتاب دیو و دلبر

فصل۴ : کتاب دیو و دلبر

فصل۵ : کتاب دیو و دلبر

فصل۶ : کتاب دیو و دلبر

فصل۷ : کتاب دیو و دلبر

فصل۸ : کتاب دیو و دلبر

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

فصل۱ : جزیره افسونگر

فصل۲ : جزیره افسونگر

فصل۳ : جزیره افسونگر

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

جیم میمون (درس مکمل)

جیم میمون (قسمت پرسش و پاسخ)

دختر حیله گر (قسمت لغات)

دختر حیله گر (داستان کوتاه قسمت ب)

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه قسمت ب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

4 پسندیده